120 mm ventilators

Bioxelan

Ja ir iespçjama eksplozija atmosfçras pârvietoðanas rezultâtâ ar gâzçm, miglas un tvaikiem, tiek ievietoti sprâdziendroði ventilatori. Ja ventilators ir pazîstams kâ sprâdziendroðs, tas nozîmç, ka pastâv sprâdziendroðs. Tas ir pieejams kanâlu, atloku, sienu un jumta versijâs.

Speciâlie risinâjumi, kas tiek izmantoti ventilatoru konstrukcijâ, papildus aizsargâ pret iespçjamu pârmçrîgas temperatûras radîðanu vai elektriskas izcelsmes dzirkstelçm ârpus korpusa. Turklât tika izmantoti profesionâli materiâli un labi saskaòoti elektromotori. Ðâdâ gadîjumâ radîtais ventilators atbilst visiem darba apstâkïu standartiem konkrçtai sprâdzienbîstamîbas zonai.

Jûs varat atrast sprâdziendroðus ventilatorus ar daþâdiem izmçriem, apgriezieniem, enerìijas patçriòu, kvalitâti un jaudu. Tas ïaus jums izdarît pareizo izvçli.

Ja meklçjat profesionâlus fanus, kas atlasîti daþâdiem uzdevumiem, ir vçrts konsultçties ar speciâlistu uzòçmumu, kas ietekmç rûpnieciskâs droðîbas jomu. & Nbsp; Plaðais & nbsp; klâsts ietver arî kanâlu ventilatorus. Ðo maðînu nozîme ir piesâròoto gaisu izvadîðana no telpu iekðpuses un pçc tam nomainît gaisu ar "veseliem". Tie parasti tiek piedâvâti raþoðanas zâlçs, darbnîcâs, noliktavâs ðâda veida çkâs, kurâm nepiecieðama spçcîga un maiga ventilâcija. Tikai pareizi izvçlçts un labi uzstâdîts ventilâcijas ventilators garantç vispiemçrotâkâs gaisa formas.

Ventilatora îpaðais dizains ïaus cilvçka gaisa plûsmai virzîties uz priekðu. Tâs funkciju var salîdzinât ar kompresora nolasîðanu. Palielinot gaisa kinçtisko enerìiju, tas sniedz informâciju par âtrumu, kâ arî par tâs apriti.