Agora uzocmums

Katram uzòçmçjam, pârbaudot piemçrojamo grâmatvedîbas aktu, ir pienâkums reìistrçt uzòçmuma aktîvus. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Uzòçmuma pamatlîdzekïi ir: zeme, zemes pastâvîgâ lietojuma tiesîbas, çkas un bûves, maðînas, transportlîdzekïi, mçbeles un ârvalstu ierîces, kuru vçrtîba to iegâdes brîdî pârsniedz trîs tûkstoðus piecus simtus, un tai jâbût kopîpaðumâ vai nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma îpaðumâ. Pienâkums iekïaut aktîvu pamatlîdzekïu reìistrâ turpinâs maijâ, kurâ tas tika iegûts.

Revitalum Mind Plus

Pamatlîdzekïu ierakstus var iegâdâties darbavietâs, kas iegâdâtas darba þurnâlos, uz drukâtajâm lapâm ar atbilstoðâm datora kolonnâm, ar rokâm veidotâm kartçm ar zîmçtâm tabulâm vai piezîmjdatoros bez atbilstoðâm tabulâm, tomçr ierakstiem jâbût visiem nepiecieðamajiem datiem, lai reìistrçtos. Iemesls tam ir manuâli aizpildît uzòçmumâ izmantoto dokumentu.

Pamatlîdzekïus ieraksta, pamatojoties uz dokumentiem, kas rada ievadîto lîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulai jâbût: kârtas numurs, iegâdes datums un pieteikums, iegâdes apstiprinoðie dati, pamatlîdzekïu apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (atkarîga no izmantoðanas gadiem, nolietojuma norakstîðana, atjaunoðana sâkotnçjo vçrtîbu, nolietojuma norakstîðanu un pârtraukðanas datumu kopâ ar tâ izbeigðanas iemeslu. Ja pârdodat produktu, ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Òemot vçrâ attiecîgo likumu, uzòçmumam jâglabâ visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.