Armani modes dizainers

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Precîza parâdîba tuvâkajâ laikâ nozîmçja, un visa lieta kïuva netraucçta. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti tikai oriìinâli un patîkami audumi ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar pamata apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas izgatavota arî pçdçjam piedâvâjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti daþi apìçrbi no visdaþâdâkajâm kolekcijâm. Ienâkumi no paðreizçjâs izsoles tiks izlietoti bçrnu mâjâs. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un efektîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir izsûtîjuði savus produktus izsolçs, un, kad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot tieðsaistes uzòçmumu, kurâ kolekcijas bûtu vienkârðas, izòemot stacionâros veikalos.Polijas apìçrbu kompânija ir dzçriens starp karstâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Ir daþas rûpnîcas visâ valstî. Tajâ nodarbinâti vairâki tûkstoði cilvçku, jo îpaði, skaistâkie drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Katru otro periodu uzòçmums apvieno kolekcijas ar labiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala sâkðanas tie, kuri jau vçlas mainît rîta rîta rindâ. Ðîs kolekcijas tiek izsniegtas tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî mçríim, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas daudzas apmierinâtîbas, ko viòa saòçma, un apgalvo, ka sekas ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Aizsargapìçrbs, vienreizçjs medicîniskais