Atkaribu arstcdana milicz

Reiz pornogrâfija pastâvçja ne tikai smalkâk, bet daudz grûtâk piekïût. Paðlaik tikai daþi klikðíi no peles, apstiprinâjums, atzîmçjot atbilstoðo vecuma logu, un ikviens var piekïût lieliskâm, brutâlâm pornofilmâm, erotiskiem stâstiem vai piekâpîgiem fotoattçliem. Punkti ir informatîvie biïeteni, kuros tiek dotas filmas DVD. Pat reklâmâs ir atðíirîgs seksuâlais slânis, kas var bût atkarîgo vadîtâjs.

Kad "izklaide" kïûst par atkarîbu? Pirmais periods ir aizrauðanâs ar pornogrâfiju un milzîgs uztraukums par skatâmo materiâlu. Vçlâk narkomâns apzinâti sâk meklçt produktus, kas padara viòu laimîgu. Ir aizvien lielâka sajûta, ka jûs varat saòemt satraukumu par paðreizçjo iespçju. Tas izraisa to paðu, tâpçc pçc kâda laika trûkst atbildes uz idejâm, un pçc tam jûs izveidojat testu, kurâ ir arvien spçcîgâks saturs. Otrais posms ir mûsu robeþu pâreja uz materiâlu izvçli; tiem, kas bija pretîgi. Acîmredzamâkajos gadîjumos tas nozîmç, ka faktiski tiek veikts redzamais saturs, un tas rada to, ka tas ir slikts vai neiespçjams.

Pornogrâfijas darbîba ir ârkârtîgi sareþìîta. Ðâda atkarîba bieþi rada lielus zaudçjumus ne tikai finansiâlâ ziòâ, bet arî tajâs jomâs, kas saistîtas ar attiecîbu veidoðanu starp cilvçkiem. Fiziskie attçli galvenokârt ir spçjas trûkums sajûsmâ par konkrçtu dzîvi ar reâlu personu. Partneris vairs nepietiekami stimulç viesi. Cilvçki var pievienoties intîmai anestçzijai.

Tikai atturçties no pornogrâfiska materiâla skatîðanâs, ârstçjot, var bût nepietiekama. Jums ir nepiecieðams terapeita pakalpojums, kas palîdzçs jums saprast, kâpçc viòi tikâs stilîgi, kâdas problçmas mçs cenðamies izkïût no sevis. Jâ un atrodiet "aizvietoðanas paradumu", kas ïauj jums attîstît savu brîvo laiku.