Atvieglojums kases aparata iegadei ka norciinaties

Diet StarsDiet Stars Efektīvs un ļoti garšīgs veids, kā zaudēt svaru

Visbeidzot, viòð sâka savu uzòçmçjdarbîbas lomu vai paplaðinâja savu redzesloku ar jauniem departamentiem? Perfect! Iespçjams, tagad nâca punkts, lai nopirktu posnetu izrakstîðanâs, un jûs domâjat, vai jûs varat sniegt jebkâdu kompensâciju.Es esmu smalkas un sliktas ziòas. Iepirkuma izmaksu atskaitîðana no kases aparâta ir papildus tikai tad, ja iegâdâjaties pirmo kases aparâtu. Jûs nevarat radît atvieglojumus otrâs vai atðíirîgâs fiskâlâs kases panâkumiem.

Iemesli, lai pieòemtu atbalstuVarbût vispirms par to, kas liek jums nopirkt kases aparâtu. Tâtad:- Jûs varat atskaitît PVN kases kopsummâ,- jûs varat rçíinât izdevumus par summu, kas ir atskaitâma no nodokïiem,- jûs varat atskaitît 90% no ierîces neto cenas, bet ne vairâk kâ 700 PLNIzklausâs labi? Lai saòemtu ðâdas prçmijas, jums ir jâizveido viens nosacîjums. Ðeit tie ir:- kases aparâta iegâdei un fiskalizâcijai jânotiek pirms pienâkuma reìistrçt kases aparâtu,- Jums ir jâziòo par vietu, kur kases aparâts ir uzstâdîts, finanðu biroja vadîtâjam 7 dienu laikâ no tâ pieðíirðanas,- jums ir jâdod sava nodokïu biroja vadîtâjam - paziòojums par kases aparâtu vçrtîbu un to nozîmi. Paziòojums jâsagatavo PIRMS reìistrâcijas sâkðanas (ne agrâk kâ iepriekð,- jâaizpilda pirmâs un kontroles pârbaudes, \ t- jums ir jâmaksâ par naudu un jâmaksâ piemçrs,- jums jâsâk ierakstîðana likumâ noteiktajâ nosaukumâ.Ko darît, ja jûs esat nodokïu maksâtâjs, kurð atkâpjas no nodokïa vai ja jums ir pienâkums reìistrçt apgrozîjumu, izmantojot kases aparâtus? Kompensâciju var saòemt atskaitîðanas vietâ.Jums ir:- sâkt ierakstîðanu ne vçlâk kâ darba dienâ- iesniedz iepriekð minçto informçjiet par izrakstîðanâs un lietoðanas dzîvokïa skaitu,- iesniegt paziòojumu par kases uzstâdîðanas vidi, \ t- samaksât visu par kases aparâtu.

dizainsUn jums ir jâatgrieþ pieteikums:- nodokïu maksâtâja vârds, uzvârds un vârds, \ t- adreses dati,- nodokïu identifikâcijas numurs, \ t- nodokïu maksâtâju, kas piedâvâ sejas un kravas transporta pakalpojumus ar personîgiem un bagâþas taksometriem, panâkumiem, òemot vçrâ licenèu dimensiju autotransporta veikðanai ar taksometru, kâ arî taksometra reìistrâciju un sânu numuru, kurâ reìistrçts kases aparâts.Kompensâcija tiek veikta lîdz nodokïu maksâtâja pieteikuma 25. datumam.Kompensâcija par pirkuma izmaksu atskaitîðanu no kases aparâta notiek tad, kad 3 gadu laikâ no ieraksta sâkuma dienas:- Jûs pârtraucat lietot kases aparâtu, ðajâ gadîjumâ esat aizmirsis veikt kampaòas,- tiks atvçrta likvidâcija, \ t- tiks atzîts bankrots, \ t- uzòçmuma vai rûpnîcas pârdoðana, un pçctecis nepiedâvâs pârdoðanu kasç.