Biolara mikroskops

Avârijas apgaismojums, kas uzstâdîts jumtos un rûpnîcâs, kâ arî sabiedriskajâs telpâs, uzskata, ka tas ir pârâk svarîgs uzdevums, lai palîdzçtu mums izkïût no mâjas, kad tas ir tumðs iekðâ, kur tas ir drauds, un spçles tradicionâlais apgaismojums nedarbojas bagâtîgi.Saskaòâ ar noteikumiem katra mâja vçlas bût dekorçta avârijas apgaismojuma bûvniecîbâ, ja ikdienas sanâksmç ir vairâk nekâ 5 sievietes.

Avârijas apgaismojuma lampâm jânodroðina, ka evakuâcijas ceïu var atrast ne tikai tumðâ stâvoklî, bet arî tad, ja çkâ ir liels dûmu virpulis. Avârijas apgaismojuma lampâm ir jâparâda cilvçkiem mçbeles, lai glâbtu dzîvîbas, gâzes maskas un ugunsdzçsîbas iekârtas.Avârijas apgaismojuma lampas periodiski jâpârbauda, ja lampas bojâjums vai izdegðana notiek saskaòâ ar noteikumiem. Frekvences pârbaudes lampas ir definçjusi raþotâjs, bet mûsu valdîbas noteikumi norâda, ka ðâda pârskatîðana nevar beigties mazâk nekâ reizi gadâ. Vismaz reizi gadâ ir lietderîgi pârbaudît, vai gaismekïi nav bojâti, turklât, vai baterijas, kas vada avârijas apgaismojumu, nav bojâtas, samitrinâtas vai jaunas kïûmes. Ir nepiecieðams pârbaudît visu apgaismes sistçmu darbu reizi gadâ. Personâm, kas ir atbildîgas par çkas uzturçðanu, bûtu arî jâmçra apgaismojums bîstamîbas formâ un jâsagatavo gada ziòojums par avârijas apgaismojuma stâvokli.Avârijas apgaismojuma spuldzes tiek pievienotas ne tikai populârajâs mâjâs un zinâtnçs, bet arî daþâs un ir apgaismotas mûsu mâjâs. Lai gan ir atkârtots, ka ikvienam ir jâzina ceïð augâ, ja kaut kas notiek slikti, uguns izzûd, un zâles nokrît uz mûsu galvas, tad atrast taisnu risinâjumu vairs nav tik acîmredzama. Apgaismojuma lampâm ir daudz zema sprieguma LED spuldzes, bet arî luminiscences lampas un kvçlspuldzes. Ðîs avârijas apgaismojuma metodes cenas ir vçlamas pçc izmantoto produktu kvalitâtes, un mçs vçlamies, lai blokâ saglabâtu pçc iespçjas vairâk spuldzes un gaismas punktus. Avârijas apgaismojums parasti atrodas visbîstamâkajâs vietâs, piemçram, ieejas durvîs, kâpnçs, vannas istabâ, kâ arî jumta laboðanai. Cilvçkiem, kas aizòem ugunsdzçðamos aparâtus çkâs, jâizmanto ugunsdzçðamie aparâti, lai apgaismotu avârijas spuldzes. Ir daudz, un jûs varat doties uz terasi, ja varat doties ârpus terases.