Bistamiem ceiiem

Mçs esam brîdî, kad praktiski jebkurâ brîdî mûs gaida daþâdas briesmas. Bieþi vien man ðíiet, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas bûtu bijis tâds pats kâ katla sprâdziens, kas, par laimi, radîja dârgu remontu. Es jau apzinos, ka pçdçjo palîdzîbu var viegli zaudçt, lai gan cilvçku grupa nav informçta par paðreizçjo situâciju.

Par kâzâm, pçdçjâ laikâ, ir objekts, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tas ir paðreizçjais vârsta tips, kas tiek izveidots automâtiski, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieòemamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu celtniecîbas momentu, kâ tvertnes, cauruïvadi un arî viss, eksploziju. Vispirms to izmantoja septiòpadsmitâ gadsimta otrajâ pusç ïoti populârâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs pamanâm, ka ir pilnîgi trausla plâksne, kas tiek iznîcinâta, kad gâze iziet pie pieïaujamâ spiediena.Diemþçl ïoti bieþi vârîðanas vârsts tika cepts. Bieþi vien ierîces klients to neapzinâti iekasçja. Un ïoti âtri sâka izmantot divus pamata vârstus, visbieþâk tos uzstâdot citos ierîces galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa âtru spiediena pieaugumu, kas noveda pie transportlîdzekïa braukðanas mehânisma. Tâ draudçja eksplodçt, kuras rezultâts varçtu bût pat visu pasaþieru nâve.Man ir iespçja ieinteresçt lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo materiâlu, droði vien jau apzinâs, cik îpaði svarîgi ðie mehânismi ir mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.