Bruoojuma tehnisko progresu otra pasaules kara laika

Vissvarîgâko cilvçku dzerðana ðodien, kad cilvçks ir cilvçks, ir arî klimatam arî tâ izmantoðanas veids pçc iespçjas efektîvâk. Tas attiecas ne tikai uz sociâlo dzîvi, bet arî uz mûsu darbu, kas mums liek daudz brîva laika. Vadot, piemçram, mûsu paðu biznesu, mçs cenðamies nodroðinât, lai viss darbs tajâ tiktu veikts viegli un vismazâk zaudçtu laiku. Ðâdos brîþos ir vçrts domât par tehnisko attîstîbu un pievilcîgiem risinâjumiem, kas katru dienu dod mums.

Efektîva laika vadîba ir restorâns, kas ir divas reizes svarîgâks nekâ laukos. Restorâns rada individuâlu reputâciju un izskatu, sazinoties ar klientu, kâ arî daudz sagatavotu pakalpojumu, ko apkalpo garðîgs çdiens. Pârtikas garða zaudç, bet uz vietas, kad mums tâ jâgaida pârâk ilgi. Ir vçrts ieguldît parastajâ programmatûrâ, kas pilnveido visu mûsu virtuves loìistiku. Apsveriet to pâr sistçmâm, piemçram, gastro pozu programmu. Ir arî mobilâ lietojumprogramma, kad un visas virtuâlâs iespçjas, kas ïauj jums pârvaldît mûsu veikalu ar atbilstoðu kontroli. Tâs îpaðîbas var pamanît âtri, pasûtot, kas automâtiski nonâk virtuvç bez viesmîïa iejaukðanâs. Saistîbâ ar ðîs ierîces konfigurâciju restorâna vadîðanai mûsu pasûtîjumu ziòojumus var atklât ârpus. Kurjers, kas piegâdâ pârtiku pa tâlruni, uzzinâs par nâkamo kursu, pirms viòð ierodas renovâcijâ un saòem pasûtîjumu. Laika ietaupîjums ir galvenais iemesls, kâpçc ir vçrts ielikt daþas jaunas lietas ikdienas lielajâ personâ, kas vada nelielu gastronomiju.

Ïaujiet klientiem justies, ka viòi ir jûsu veikala galvenie varoòi. Parâdiet viòiem, ka viòi rûpçjas par savu laiku un dod viòiem visu maltîti viegli, nekâ viòi iedomâties. Jûs varçsiet sekot visam komandas izpildes procesam no jebkuras vietas, pat mâjâs. Bûs iespçjams domât par katru komponentu - pasûtîjumus, ievieðanu, finanses, çdienus un papildu viedokïus. Uzòçmçjdarbîbas pârbaude ir mazâkâ problçma. Ne tikai klienti gûs labumu. Uzlabojot restorânu, darbinieki bûs îpaði apmierinâti. Darbs kïûs spçcîgâks nekâ jebkad. Ieguldot tehnoloìijâs, jûs apsteigsiet savus konkurentus.