Ciklona atdalitaji

MaxiSizeMaxiSize - Inovatîva formula dzimumlocekïa paplaðinâðanai!

Kâ jûs zinât, rûpnieciskie putekïu nosûcçji ir neaizstâjami fonâ, kur ir ïoti daudz putekïu, vai telpâs, kur gaisâ tiek radîtas bîstamas vielas, piemçram, daþâdas gâzes. Ir vçrts atcerçties, ka ir vairâki ekonomisko putekïu savâcçju veidi. Tâpçc, tâ kâ mçs vçlamies ðâdu putekïu savâcçju, mums vispirms ir jâsniedz atzinums par tâs unikâlajâm îpaðîbâm.

Putekïu savâcçju veidiPirmkârt, kas mums jâzina par rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem, lai tie bûtu sadalîti divos veidos. Ðâdi paraugi ir sausa un mitra putekïu savâcçji. Parametri, kas raksturo rûpniecisko putekïu savâcçju, ir gaisa attîrîðanas efektivitâte. Jo vçrtîgâks ir gaisa tîrîðanas efektivitâtes parametrs, efektîvais rûpnieciskais putekïu savâcçjs ir efektîvs. Turklât rûpnieciskie putekïu savâcçji ir arî sadalîti ðâdos veidos. Ðâdi ekonomiski putekïu savâcçji ir norçíinu kameras, starpslîdçji, cikloni, filtru novadîtâji, elektrostatiskie nogulsnçtâji. Ðie cita veida rûpnieciskie putekïu savâcçji galvenokârt tiek dalîti ar operçtâjsistçmu.

Ko pievçrst uzmanîbu pirms pirkðanasJûsu uzòçmumam ir jâizvçlas rûpnieciskais putekïu savâcçjs, redzot, kâda veida darbu jûs ievadât savâ uzòçmumâ, cik daudz bîstamo vielu vai putekïu tâ pârstâv jûsu vietçjâ uzòçmumâ katru dienu. Tikai izskatot ðîs divas lietas, mums vajadzçtu izvçlçties sev piemçrotâko rûpniecisko putekïu savâcçju. Papildus tam, lûdzu, pievçrsiet uzmanîbu uzòçmumam, kas piedâvâ ðâdas ierîces. Visefektîvâkais veids ir lasît pârskatus internetâ par reâlâ uzòçmuma çdieniem. Tâpçc mçs novçrtçsim citu veidu apmierinâtîbu ar ðâdu aprîkojumu. Ja citi cilvçki bûtu lepni par ðâdu ierîci, tad noteikti bûsim arî. Tâpçc ir arî îpaði svarîgi izlasît pçc iespçjas vairâkus no ðiem atzinumiem.