Cilvckresursu departaments

tablešu klasifikācija efektivitātei

Cilvçkresursu departaments, kâ arî algas cînâs ar ïoti svarîgiem uzdevumiem attiecîbâ uz sociâlajiem jautâjumiem un cilvçku vajadzîbâm konkrçtâ iestâdç. Agrâk korporâcijâs ðî apgabala darbinieki spçlçja ar visiem algas materiâliem, visi dokumenti tika sagatavoti ar rokâm. Tagad mçs varam izmantot specializçtas datorprogrammas. Tie ir ârkârtîgi nozîmîgi katras personâla nodaïas un algu darbîbâ, jo tie samazina risku kïûdâm, kas varçtu rasties, manuâli ievadot informâciju datorâ.

Sage Symfonia Kadry un Wages ir pilna cilvçkresursu programma, kas mijiedarbojas ar plânu Maksâtâjs, ko bieþi izmanto, lai veidotu informâciju sociâlâs apdroðinâðanas iestâdei. Ðî programma galvenokârt skar intuitîvi, kas nenozîmç, ka persona, kas to apkalpo, ka jums ir visas kïûdas, zinot darba laiku, kâ arî algas darbiniekiem. Viòai ir pastâvîgi jâuzrauga programma un jâievada pareizie dati.

Tâdu iespçju uzskaitîðana kâ darba stunda vai alga un nodokïu iemaksas, tâtad vienkârði tîra matemâtika, kas balstîta uz sistemâtiku un dokumentç cilvçka nostrâdâto laiku. Tiek lçsts, ka citi faktori aprçíina apmierinâtîbu un darba laiku: nostrâdâto stundu skaits, nepilna laika, atvaïinâjuma tiesîbas, darba pieredze un daudz jaunu jautâjumu. Ja uzòçmumâ ir vairâki simti darbinieku, kas visi nav atbilstoði atðíirîgi, tad jums ir nepiecieðams patieðâm liels vadîtâjs - vai darba datorprogramma, kas aprçíinâs iemaksu un apmaksâs viesim. Tâdas programmas kâ Sage Symfonia bieþi tiek izmantotas nozîmîgos uzòçmumos, kuros tiek apmaksâts vairâk nekâ ducis cilvçku. Tad ir nepiecieðams sistematizçt lietu dimensiju un samaksu, un, aprçíinot ðos priekðmetus, ir daudz intensîvu risku. Veiksmîgi izmantojot datorprogrammu, cilvçkresursu darbinieka uzdevums ir tieði apzinîga, precîza datu ievade, uz kuras pamata programma aprçíinâs pabalstu apjomu.