Darba apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs palika sliktâkajâ vietâ, un pilnîba tika veikta bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To îstenoðanai tika izmantoti tikai pirmie un mazâkie audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maksimums svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Viòi cienîja cieòu, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm, kâ arî izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu radîðana, kas tika radîta ðim pasâkumam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdots arî daudz silts kolekcijas apìçrbu. Ieòçmumi no ðîs izsoles tiks pieðíirti vietçjai bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas draudzîgas un çrtas darbîbas. Tâ îpaðnieki bûtu vairâkkârt ieteikuði savus produktus izsolçs, un vienâ brîdî darîjums bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija maijâ tiks âtri nogâdâta veikalos. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ kolekcijas bûtu atbildîgas, izòemot dzîvojamâs mâjas.Mûsu apìçrbu nosaukums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas jebkurâ reìionâ. Viòð nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjo reizi, lielâkâ daïa cilvçku, daudz labâkie drçbnieku, drçbnieku un arhitekti. Ik pçc tam ðis uzòçmums vâc kolekcijas lîgumos ar augstiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik pilnîga atzinîba, ka pirms veikala izveides viòi ir gatavi no rîta pielâgoties pilnâm rindâm. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma augïi daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî reìionâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçtas daudzâs apmierinâtîbas, ko viòa ir saòçmusi un kas apstiprina, ka materiâli ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicînas apìçrbs