Darba tirgu un dzives limeni

Kâ zinâms - paðreizçjos laikos, lai apmierinâtu dinamiku mainîgâs darba tirgus prasîbas, ir jâveic visi paðizglîtîbas veidi. Tie ietver un ietver visu veidu izmaksas un vadîbu. Arî tie, kurus izdevuði Darba biroji, kâ arî daþâdi sabiedriskie pakalpojumi.

Ðâdi kursi ietver arî apmâcîbu, lai mâcîtu mums pamatjautâjumus, kas saistîti ar paðreizçjo programmatûru vai iekârtâm, kas ir noderîgas daþâdâs profesijâs. Piemçram - programma apìçrbam vai pârtikas veikalam, mçs varam atsaukties uz attiecîgajiem kursiem, ja mçs domâjam par pakalpojuma nodarboðanos.

No kurienes ðâdas prasîbas nâk? Ðobrîd tâ neizmanto nekâdu dîvainu - tâpat kâ darba meklçtâju spçku, tâpçc ir daudzi veci piedzîvotâji, kas pârdod iespçju attîstît katru potenciâlo ieinteresçto personu. Ðobrîd piekïuve zinâðanâm par izglîtîbas iespçjâm daþâdâs jomâs nav greznîba.

Servisa kases iespçjams nesagatavoja mûs spilgtâkâs sapnis, un pieprasîja, lai nekavçjoties pamestu apmâcîbai "cilvçkresursu vadîba", vai cita veida vadîbas, lai gan tas bûtu jâatceras, ka jebkurâ darbâ mums ir jâiet piramîdveida hierarhiju un ar to saistîtos pakâpeniskas avansus.

Neskatoties uz to, vai nu ir veikalu íçde, vidçja lieluma uzòçmums vai liela, rietumu sabiedrîba - iepriekð minçtais likums ir piemçrojams visur. Kas mums atvieglo veicinâðanu? Neapðaubâmi - ieguldîjums mâjas attîstîbâ, kas tiek uztverts, ja tas tiek darîts citâ jomâ. Un tas nav saistîts ar darba devçju stingrîbu, bet viòu vçlmi uztvert labvçlîgus viedokïus par atðíirtajiem darbiniekiem, motivçjot individuâli pârvarçt "stumðanu", bez augðupçjas iedroðinâðanas un izstieptas rokas.

Darbiniekam, kurð meklç darbu svaigos un neaizsargâtos cilvçku tirgos pçc tam, kad iepazinies ar savu likumu, jau ir jâiegulda personîgâ. Un, diemþçl, ne tikai iespçjamâ progresa ceïâ vai pareizâs profesijas sasniegðanâ, bet arî nâkotnç veidojot aktîvus, gan viòu lomu, gan informâcijas un prasmju profila veidoðanu. Tieði ðîs vçrtîbas ðodien iegûst ar tradicionâlo CV bez „sânu” ceïiem ârpus standarta skolu un augstskolu izglîtîbas.