Darbinieku apmacibas tcmas

Veselîgs dzîvesveids ir dzçriens no iepriekðçjo gadu lielâkajiem soïiem. Tas ir îpaði pamanâms plaðâs pilsçtâs, kur cilvçki, kuri bauda skrieðanu vai nûjoðanu, ir ïoti gatavi pat apdzîvotâko rajonu ietves. Mçs atceramies savu veselîbu, kontrolçjot mûsu uzturu un attîstot regulâru fizisku piepûli, bet daudzi cilvçki aizmirst ... rûpçties par savâm emocijâm. Kâ nomierinât nervus un novçrst daudzas svarîgas bailes un íermeòa problçmas?

Sports ir vienîgais risinâjums. Regulâri vingrinâjumi tiek veikti stresa mazinâðanai. Tie stimulç endorfînu sekrçciju, pateicoties kuriem tie uzlabo humoru. Un, ja iedvesma ekoloìiskajam bûtîbas veidam ir sociâlais spiediens vai cerîbas par mûsu izskatu, ir viegli nonâkt nepatikðanâs. Tâpat, tâpat kâ ar cilvçkiem, jûs varat pârspîlçt to ar jautâjumu par veselîbu. Kas, iespçjams, tiks atklâts? Nepietiekams paðvçrtçjums, ororaksija, anoreksija. Problçmas nervu vidç var rasties daudzu jaunu iemeslu dçï, tâpçc nav vçrts tos tikai diagnosticçt. Ja tikai mçs jûtamies pârspîlçti vai pârspîlçti, noderçs arî psihologa speciâlists. Kas jâievçro, meklçjot ârstu? Vai pirmâs sesijas jâuztraucas?

Patiesîbâ psihologa apmeklçjums ir vçrts piedzîvot tuvâkajâ dzîvoklî vismaz vienu reizi. Ðâda saruna var radît atvieglojumus, pat ja mums nav bûtisku problçmu. Tas ir arî ideâls, lai labâk izprastu mîïoto cilvçku. Lielâku pilsçtu iedzîvotâji var justies priviliìçti, jo ir viegli atrast sev lîdzîgu seju. Tas ir patieðâm svarîgi, lai bûtu labi kopâ ar savu tuvâko psihologu, ir vçrts pavadît vairâk laika, meklçjot labu ârstu. Psihologs palîdzçs mums atrisinât ðos jautâjumus. Terapijas var bût daþâdas, atkarîbâ no citâm vajadzîbâm. Tomçr parasti viòi païaujas uz lielâm sarunâm. Psihologs var palîdzçt konfliktu, emociju vai paðcieòas problçmu risinâðanâ.Ja viòð vçlas, lai mums bûtu efektîva veselîba, ir vçrts atcerçties sevi par lidmaðînu spçku. Vienkârðs veids ir atpazît laiku sev un iegût profesionâlu pirkumu pilnîgai atpûtai.