Depresija kur doties

Arvien bieþâk mçs dzirdam par to, ka svarîga mûsu sabiedrîbas joma cînâs ar depresijas problçmu. Daudzi no mums nevçlas piekrist tam, ka ar viòu garîgo veselîbu notiek maz. Kâ likums, tâ ir tâ, ka mçs pârâk daudz izturamies pret kaunu. Daudzi viesi kauna dçï, atzîstot, ka viòi nevar tikt galâ ar sevi, slçpj ðo slimîbu, nevis konsultç padomdevçju garîgâs veselîbas mâcîðanâ.

Kâ jûs uzzinâsiet par depresiju un kad pareizi to ieteikt? Pirmais simptoms, kas, iespçjams, piedâvâ kaut ko, kas notiek ar jûsu garîgo veselîbu, ir pastâvîga skumja un depresija, kâ arî intereðu un dzîves prieka zaudçðana. Depresijas cieðas sievietes dzîves ritms sâk palçninâties, vienlaicîgi ir ierobeþota paðapziòa, kâ arî traucçta koncentrâcija. Viòð aplûko neþçlîbas iespçju, kas ir pilns ar pesimismu. Persona, kas sûdzas par depresiju, ka viòiem ir arî miega traucçjumi, tâpçc tas nav formas, lai atjaunotos un atpûstos. Sliktâkais depresijas simptoms ir dzîves aktivitâtes lîmeòa samazinâðanâs, kas savukârt noved pie paðnâvîbas. Jâatceras, ka vienîgais paðreizçjâs slimîbas risinâjums ir tâs tûlîtçja ârstçðana. Labs psihiatrs Krakovâ pastâv, lai palîdzçtu depresijai pakïautai personai, izmantojot ilgstoðu un pastâvîgu farmakoloìisku terapiju. Vissvarîgâkais ir tas, ka persona, kas kïûst depresija un nolemj to lietot, ir cieði saistîta ar ieteikumiem, ko viòð saòems no ârstçjoðâ ârsta. Vçl viens svarîgs solis, lai atgûtu garîgo veselîbu pacientam, ir psihoterapeita terapija un atbalsts no daþâm viòas tuvâkajâm lomâm. Tas ir ïoti svarîgi, spçlçjot ar slimîbu. Jâatceras, ka personai, kas cînâs ar depresiju, ir nepiecieðama liela izpratne, lîdz ar to tâ ir nozîmîga loma sacensîbâs ar ìimeni un draudzîgâm lomâm.