Depresijas arstcdana ar hashimoto

Depresija ir plaða slimîba un izpauþas kâ lapu spçks. Ârstçðanai ir jâbût daþâdâm formâm. Farmaceitisko lîdzekïu lietoðana nav labs risinâjums no pelçjuma.

Pareizi diagnosticçjot ðo slimîbu, pareizi jâuzsâk ðî slimîba. Pacienti, kas cieð no depresijas, parasti nâk ar saviem attçliem pirmâ kontakta speciâlistam, kas ir ìimenes speciâlists. Tas arî notiek, ja tie tiek piegâdâti neirologam. Lietotâ diagnoze ir ârkârtîgi âtra, un medikaments ir paredzçts kâ nomierinoðs lîdzeklis un darbojas pastâvîgâ miegâ. Ðâdu zâïu lietoðana kïûst atkarîga tikai pçc piecâm nedçïâm pçc to lietoðanas. Tâpçc nenoliedzami ir ïoti nepareiza depresijas recepte. Veiksmîgi atsaucoties tieði uz psihiatrisko klîniku, slimîbas metode ir antidepresanti, kas arî ir ïoti atkarîga.

Slimîbas galvenie simptomi ir nepârtraukta skumja, apmierinâtîbas sajûta ar dzîvi, nespçja bût pozitîvâm emocijâm, bezmiegs vai tieði pretçjs - pârmçrîga miegainîba. Un jûs varat redzçt, ka ir vairâk enerìijas, kas nepiecieðams normâlam darbam vai ikdienas darbîbai, cerîbas trûkums arî daudzâm somatiskâm slimîbâm.

Pirmajam solim, lai atrisinâtu ðo slimîbu, vajadzçtu bût fiziskam darbam. Tâ ir ïoti vienkârða ârstçðanas metode, ko piemçro Rietumeiropas reìionos. Terapeiti to izturas pret visnopietnâkajiem cilvçkiem, kuriem nav enerìijas, lai izaugtu no gultas, vai tiem, kam ir zinâðanas par paðnâvîbu. Kustîbai ir liela nozîme cilvçka smadzeòu íîmijâ. Fiziskâs slodzes laikâ rodas labs garastâvoklis un íermenis. Tikai aktîva attieksme veiksmîgi konkurç ar depresiju.

Saskaòâ ar vispârpieòemto statistiku aptuveni 5 procenti no visiem slimajiem cilvçkiem saòem depresiju, ir gadîjumi, kad ârstçðana ir nepiecieðama, saglabâjot farmakoloìiju. Gadîjumâ, ja cietuðâ fiziskâ aktivitâte viòai nepalîdz un nesniedz enerìiju, apmeklçjiet psihiatrisko klîniku. Psihiatrs kopâ ar cietuðo sievieti pieòems lçmumu, vai depresijas ârstçðana Krakovâ, iespçjams, tiks veikta dzîvokïu blokâ, vai arî nepiecieðama hospitalizâcija vai plâno antidepresantus.