Dokumentu tulkodana

Tulkojumu tulkoðanai, galvenokârt angïu valodas panâkumos, finanðu tulkojumus bieþi sastâda cilvçki, kuriem ir raksturîga finanðu specializâcija. Tâpçc âtrâ vçrtîbâ tas ir praktiski un nav pat lielâkas problçmas. Britu salu uzòçmuma dibinâðanas pamatdokumentos vai nodokïu deklarâcijâs Amerikas Savienotajâs Valstîs gandrîz vienmçr ir tâda forma, kas ïoti âtri ir lîdzîga tulkotâju izmantotajai formai.

Kas ir tâlu, tajâs ir daudz vispârîgu paziòojumu. Tâs ir finanðu valodas tumsas iezîme nekâ sveðvalodas elements. Jûs parasti varat atrast perfektus ekvivalentus jçgpilnâs vârdnîcâs un aizstât tâs bez daudz domâm par lietas bûtîbu. Ja kaut kâdâ mçrâ nejauðs ekonomiskais tulkotâjs galvaspilsçtâ ir visa informâcija par tematu, uz kuru tas skar, tam nevajadzçtu iekïaut vairâk problçmu ar ðâda finanðu teksta tulkojumu.

Kâda finanðu tulkoðana rada lielâkâs problçmas?

Tomçr daþreiz rodas situâcija, jo mûsu uzdevums ir tulkot finanðu dokumentus, bet veltît sevi uzòçmuma uzdevumam, kas saistîts ar visu veidu lietâm, un tagad viòi var rçíinâties ar ðo problçmu. Vispiemçrotâkais piemçrs ir uzòçmuma bilance, kuras kvalitâte neatbilst vissareþìîtâkajiem. Tomçr jau tagad atlikt daþus bilances posteòus, nesaprotot grâmatvedîbas principus, ko mçs sniedzam, tâ arî populârajâ Lielbritânijâ, var bût virs tulkotâja spçka.Tas pats attiecas arî uz Polijas grâmatvedîbas principu atzîðanu. Protams, starptautiskajiem grâmatvedîbas standartiem ir bûtiska nozîme. Lai tos izmantotu, vispirms jâapzinâs to darbîba. Ne visi mâjas ekonomiskie tulkotâji Varðavâ ir konkrçti.