Drodibas francija

Sâkotnçjâm amortizâcijas sistçmâm ir jânovçrð sprâdzienbîstama reakcija tâs agrâkajâ fâzç un jânovçrð hipertensija pirms sâkuma, kas var izraisît visus bojâjumus. Sprâdziendroðîbas sistçma darbojas daþu milisekunþu laikâ no spiediena vai optisko sensoru trauksmes, kas atklâj sprâdzienbîstamu ugunskuru. Uzliesmojums nekavçjoties tiek ievadîts aizsargâtajâ konstrukcijâ. Sprâdziena novçrðana notiek, pirms oksidâcijas reakcijas arvien pieaugoðais spiediens var iznîcinât instalâciju.

Spiediena detektori atklâs sprâdzienus tâlajâ fâzç un nosûtîs signâlu vadîbas centram paðreizçjâ laikâ. Kontrolieris nosûta signâlu konkrçtam cilindram, aicinot to. Viss darbojas daþu milisekunþu laikâ, sâkot no sprâdzienbîstamîbas sfçras pirmâs fâzes lîdz sprâdziena apspieðanai, izmantojot îpaðu sistçmu, kas to apturçs.

Sprâdzienbîstamîba ir pieejamâs metodes, kas nodroðina droðîbu pret sprâdzieniem:

Raþoðanas pieòçmumi ir galvenais veids, kâ novçrst briesmu raðanos, nevis atpakaï, viòi var novçrst jebkuru gadîjumu, kas aizòem sliktu plaðsaziòas lîdzekïu sastâvu ar nodarboðanos, un izmantojot metodes, kas var samazinât sprâdziena ietekmi.

Kvalificçti speciâlisti & nbsp; ir piemçrotas aizsardzîbas pret sprâdzieniem un spiediena palielinâðanâs procesiem jebkurâ nozarç. Projekti tiek izstrâdâti "pabeigti", sâkot ar projekta pirmo posmu, nosakot un nododot ekspluatâcijâ sistçmu sistçmu. Mûsdienu risinâjumi ir balstîti uz pasaules vadoðo raþotâju ierîcçm - patçrçtâji saòem visaptveroðus un droðus risinâjumus, lai saskaòotu indivîdus konkrçtai tehnoloìiskai lînijai. Santehnikas sistçmas jau ir aizsargâtas - izvçloties tâs svarîgiem noteikumiem.