Drodibas noteikumi uz ielas

Rûpniecîbas birojos ir zonas, kas ir vairâk vai mazâk pakïautas ugunsgrçkiem. Attiecas uz raþoto vielu veida centrâlo mçrîjumu vai citiem faktoriem, kas var tieði vai netieði izraisît ugunsgrçku. Saskaroties ar paðreizçjo droðîbu gan darba biroja projektâ, gan arî cilvçkiem jâizmanto sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., ugunsdroðîbas sistçmas.

http://lv.healthymode.eu/african-mango-labakais-atbalsts-jusu-svara-zudumam/African Mango labākais atbalsts jūsu svara zudumam

Rûpnîcas îpaðnieka pienâkumiVispirms ir nepiecieðams, lai darba devçja pienâkums ir domât par darbinieka droðîbu un pienâkumu ievçrot darba droðîbas un higiçnas standartus un noteikumus. Visa sprâdziendroðâ sistçma ir dzçrienu no svarîgâkajâm sastâvdaïâm, kas atceras mâjas un cilvçku droðîbu. Uz tâ tiek noglabâti trîs elementi, kas kopâ ar otru var radît potenciâlu ugunsgrçka sprâdzienu, kas tiek izvadîts atseviðíâ sâkumâ, vai tâ ietekme tiks ievçrojami samazinâta. Veicot riska novçrtçjumu, var konstatçt, ka attiecîgajâ nodarbinâtîbas birojâ pastâv sprâdziena risks. Tâpat darba devçjam ir pienâkums izveidot dokumentu, kas minçts sprâdzienbîstamîbas dokumentâ. Veidojot ðo dokumentu, jums jânorâda visas zonas un telpas, kas pakïautas ugunsgrçkam, un visi faktori, ko ðî uguns var radît.

Sprâdziendroðîbas sistçmaMinot aizsardzîbas pret sprâdzienu metodi, jâatzîmç, ka pirmais posms, protams, tiek saukts par sprâdziena novçrðanu. Kâ vienîgais uzòçmums var izskatîties, ðajâ ugunsdzçsîbas fâzç ir svarîgi ierobeþot to pçc iespçjas âtrâk. Tas parasti ietver uguns liesmu ierobeþoðanu ierîcç. Otrais lîmenis ir sprâdzienbîstamîba, kas nozîmç, ka spiediena stâvoklis pareizajâ ierîcç ir normâlâ lîmenî. Pçdçjais posms ir sprâdziena atdalîðana, kas galvenokârt attiecas uz tâs ietekmes plânoðanu. Ðo trîs momentu kombinâcija var bûtiski ietekmçt uguns liesmu ietekmes mazinâðanos, un to efektîva saistîba, bet stingri ievçrojot droðîbas standartus, var pilnîbâ ierobeþot to radîðanas iespçju.Kopumâ uguns liesmas var ne tikai radît materiâlus zaudçjumus. Tâdçjâdi, protams, mums ir jânorâda cilvçku veselîba un aizsardzîba viòu droðîbai. Kâ sakâms sakâmvârds, vienmçr ir labâk reaìçt uz intro, nevis lai cînîtos pret pârmaiòâm, kas bieþi kïûst neatgriezeniskas.