Durvju drodibas standarti

Neatkarîgi no uzòçmçjdarbîbas, ko mçs darâm, darba vietai jâbût raksturîgai ar augstu droðîbas lîmeni. Priekðlikumi cita starpâ ietver evakuâcijas risinâjumus, kas vçlas pastâvçt labi, lai ugunsgrçka vai cita negadîjuma laikâ, kas draud bût cilvçks, tie veidoja droðu veidu, kâ atstât objektu.

Svarîgi ir ne tikai privâtie biroji, raþoðanas zâles, valsts pârvaldes iestâdes, bet arî dzîvojamâs çkas, zinâtnes un universitâtes. Nozîmîgs elements avârijas izeju maríçðanâ ir LED avârijas apgaismes ierîce.Ðie risinâjumi ðajâ ziòâ ir materiâlu izcilas vçrtîbas apvienoðana ar mûsdienîgu stilistiku un çrtu apdari. Tie joprojâm ir piemçroti montâþai jaudas variantos un formâs. Droðîba arî garantç vienmçrîgu visas zîmes virsmas apgaismojumu un atpazîðanas diapazonu no 30 lîdz 40 metriem. Un saistîbâ ar objekta prasîbâm var bût ârkârtîgi saistoðs ar augstâkiem izmçriem. Ir vçrts atzîmçt, ka laba vçrtîba ir arî LED gaismas izmantoðana, kas ir ïoti izturîga. Tâdçjâdi tas veicina zemâkas apkalpoðanas un uzturçðanas izmaksas, kâ arî pozitîvi ietekmç dabisko vidi.Led avârijas apgaismojums, kas izmanto vairâku veidu elektroniskâs shçmas, ieskaitot paðpârbaudi, individuâlu baroðanas avotu un pielâgots monitoringa traukam. Parasti atlasç var atrast piederumus, kas nodroðina uzstâdîðanu visâs konfigurâcijâs, modeli uz griestiem, sienâm un ar pakaramiem. Atbildîgi ir arî reaìçjoði modeïi. Svarîgi ir tas, ka to montâþa tiek veikta, neizmantojot specializçtus rîkus. Jâatzîmç arî tas, ka sakarâ ar smago metâlu likvidçðanu un enerìijas taupîðanas tehnoloìiju izmantoðanu mûsdienîgi piederumi ir videi draudzîgi. Tie parasti ir izgatavoti no cietas polikarbonâta, un piktogrammas ir balstîtas uz Eiropas prasîbâm. Pateicoties ðâdiem risinâjumiem, mçs varam bût pârliecinâti, ka evakuâcijas ceïð bûs pilnîgi redzams un cilvçki, kas dzîvo objektâ, jutîsies droði un çrti.

Skatiet arî to, kas ir ATEX