Dzimumakts pludmalc

Atspoguïojot mûsu emocionâlo izskatu, arî veidus un grûtîbas sociâlajâs attiecîbâs, nepietiek tikai ar psiholoìiskâ testa piemçru, kas atrasts internetâ, vai lûgt ârsta atzinumu. Sâkumâ ir jâsaprot, kâda ir daba un kâda ir tâs esamîba un paðcieòa, un personîba tiek definçta daþâdos veidos attiecîbâ uz dzîves sfçru, kas veido îpaðîbas. Jâ un pastâv atðíirîbas definîcijâ, ko rada pati psihodinamiskâ skola, uzvedîba vai kognitîvâ psiholoìija. Tomçr principâ var noðíirt èetras pamatîpaðîbas, kas nosaka pareizu personîbas definîciju. Tie ir:

Ietekme un specifisks adaptâcijas stils - persona ir kvalificçta kâ efektîva psihofizioloìiska organizâcija, kas nosaka vienîgo veidu, kâ pielâgot indivîdu grupai.Cilvçka individualizâcija - tas nozîmç, ka cilvçks ir cilvçka zîmoli un ieradumi, emocionâlas attieksmes, kas atðíirt konkrçto personu no visas grupas, kurâ viòð / viòa ir.Novçroðanas iespçja - indivîda aktivitâtes summa, ko iespçjams kontrolçt, un kas noved pie indivîda paradumu galîgâs noteikðanas.Iekðçjie procesi un organizâcija - personîba mûsdienu panâkumos ir ideâla cilvçku lietu organizâcija noteiktâ attîstîbas posmâ. Tâ raksturs cita starpâ ietver indivîda dzîves laikâ radîto veidu, intelektu, temperamentu vai pat attieksmi.

Protams, cilvçks nav tas, kam mçs esam piedzimuði. To var pârraidît daudzi tâs darbîbas elementi, piemçram, bçrnîbas izziòa, nervu sistçmas veids, musu apkârtçjo izglîtîba un bûvniecîba, kultûras faktori vai pat lçmumi, kas sâkti pubertâtes laikâ. lîdzîbas ar klasç esoðajâm rakstzîmçm, tâ bûs neatkârtojama, raksturîga vienîba. Kâ redzat, ne visi morâlie uzvedîbas veidi un priekðrocîbas, kas nav atkarîgas no vairâkuma, ir tas, ka mçs esam daþi personîbas traucçjumi. Viòi izsauc mûsu individualitâti un padara mûs par îpaðu un labu.