Dziva modes skate

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varam atrast pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Izsmalcinâtais ðovs bija visstingrâkais komponents, un summa tika veikta bez ðíçrðïiem. Uz skrejceïa mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Savam darbam tika izmantoti pilnîgi normâli un gaisîgi audumi ar zemu, krâsainu krâsu, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri visvairâk interesçjâs par gaisîgajâm, krâsainajâm maxi svârkiem, kas bija tamborçti. Starp tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri dâmâm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas izgatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. Ieòçmumi no paðreizçjâs izsoles tiks definçti kâ bçrna tuvâkâ mâjvieta. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labas un noteiktas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir zaudçjuði savu produkcijas pârdoðanu daudzas reizes, un tad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ dabiskâs kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârajos veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir vienreizçja starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem mierâ. Visâ pasaulç ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pçdçjo populârâko starp daudziem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Katru reizi, kad tas notiks, uzòçmums izveido kolekcijas saskaòâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir patieðâm svarîgs panâkums, ka gan pirms veikala palaiðanas, gan rît gatavojas rît lielâs rindâs. Ðîm kolekcijâm ir tâda pati diena.Paðreizçjo institûciju augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti nozîmîgi gan lietotâju vidû, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzas saòemtâs priekðrocîbas un klasificç, ka atslçgas ir augstâkâs klases.

Flexa Plus Optima

Skatît savu veikalu: vienreizçja apìçrba cena