Edan apicrbu rathotajs

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza. No auditorijas mçs pat varçjâm atrast vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja visstingrâkajâ komponentâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas tika izmantotas tikai atvçrtos un gaiðos audumos ar tumðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki summâs, kas gatavotas ar tamborçjumu. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzi ar frîsiem un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar veseliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un pievilcîgiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota pçdçjai cîòai sagatavota skaista kâzu kleita. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî daudz jaunâkâs kolekcijas apìçrbu. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks nosûtîti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un pozitîvas darbîbas. Tâ îpaðnieki atkârtoti ir atstâjuði savus rezultâtus pârdoðanai, un tad izsole bija pat îpaðas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija þurnâlos nonâks tikai maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru veikalu, kurâ bûs redzamas kolekcijas nekâ stacionârâs sistçmâs.Jûsu apìçrbu kompânija ir vienâda ar augstâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ valstî ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tostarp visvienkârðâkos drçbniekus, ðuvçjus un dizainerus. Katru reizi ðî kompânija sadarbîbâ ar svarîgiem Polijas dizaineriem publicç kolekcijas. Ðîs kolekcijas ir tik ïoti atzîtas, ka pat pirms veikala sâkuma viòi ir gatavi sajaukt kilometrus garâs rindâs no individuâla rîta. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ îpaðajâ dienâ.Paðreizçjâ zîmola materiâli no daudziem gadiem ir saòçmuði lielu popularitâti saòçmçju vidû, arî iekðienç, laikâ un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir ieguvusi, un kas apgalvo, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâ klase.

Fresh Fingers

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas íirurìiskie apìçrbi