Eiropas savienibas direktiva 6

Multilan Active

ATEX direktîva ir tipisks Eiropas Savienîbas direktîvas nosaukums, kas apvienoja noteikumus par prasîbâm, kas potenciâlajiem sprâdzienbîstamâ vidç esoðajiem produktiem jâievçro. Tas ievçrojami veicina preèu plûsmu starp visâm dalîbvalstîm, jo, kâ zinâms, brîva rakstu plûsma ir viens no Eiropas kopienas pamatprincipiem.

Polijâ Lomu likumâ ATEX ir aprakstîts, pamatojoties uz bûtiskâm prasîbâm attiecîbâ uz instrumentiem un datu aizsardzîbas sistçmâm potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs, kâ arî tekstiem un atvasinâtajai informâcijai (ATEX Direktîva 94/9 / EK.Direktîvâ sîki aprakstîti nepiecieðamie droðîbas un tehnoloìijas lîmeòi, kas raþojumam jâatbilst centram, kurâ tas tiks uzòemts. Tomçr jâpatur prâtâ, ka papildus ATEX direktîvas prasîbâm, katram produktam ir jâatbilst arî otrâs piemçrojamâs likumdoðanas pamatnostâdnçm attiecîbâ uz konkrçto izvçli un jâbût likumîgi pieprasîtiem sertifikâtiem.Galvenâ vide, kurâ direktîva ir dota, ir raktuves, îpaði pazemes, kas pakïautas metâna un / vai ogïu putekïu sprâdzieniem. Citas jutîgas zonas ietver íîmiskâs rûpnîcas, spçkstacijas, cementa rûpnîcas, koksnes un plastmasas pârstrâdes rûpnîcas. Sprâdzienbîstamu koncentrâciju klâtbûtne gaisâ un to pastâvçðanas bieþums nosaka telpu klasifikâciju kâ sprâdzienbîstamîbas zonu. Produkts, kas nesaòem sertifikâtu, nekavçjoties jâatceï no nozares. Tas galvenokârt veicina operatoru droðîbu un samazina zaudçjumus, kas saistîti ar lieliem incidentiem. Pateicoties visâm konstrukcijâm un piederumiem, jûs varat minimâli samazinât uzbrukuma draudus vienai darba vietai.Polijas materiâlu sertificçðanas institûcijas ir: UDT-CERT, ITG KOMAG, Centrâlais kalnrûpniecîbas institûts, Eksperimentâlâ raktuve "Barbara" Mikoùów un OBAC - sertifikâcijas un sertifikâcijas centra centrs Sp. z o.o. ar galvaspilsçtu Glivicç.Papildus Eiropas Savienîbai tiek piemçroti IECEx sertifikâcijas standarti, kuru galvenie principi ir saskaòoti ar ATEX noteikumu. Eiropas kopienâ IECEx sertifikâcija nav nepiecieðama.