Elektriskas kontaktligzdas ar slcdzi

Visi mçs izmantojam elektrisko iniciatîvu. Mçs enerìiju izmantojam praktiski visur, un ir îpaði svarîgi zinât kaut ko par elektrîbu. Visam visam tas ir tikai spraudòa pievienoðana kontaktligzdai vai sakaru apgaismojumam.

Un tomçr daudzâs lietâs ir nepiecieðamas lielâkas zinâðanas par iespçjâm, ko mçs varam un mums vajadzçtu izmantot, lietojot elektrîbu. Ðâds pamatinstruments, kas ir ïoti svarîgs jebkura veida darbîbas traucçjumiem, ir jaudas slçdzis, kas ïauj slçgt elektroapgâdi dzîvîbai vai telpai, kurâ mçs esam.Strâvas slçdþi ir attîstîjuðies. Jaunâkâ paaudze neatceras vecos, ieskrûvçtos satiksmes sastrçgumus, kas lîdz pat ðai dienai joprojâm ir mâjsaimniecîbu rîcîbâ. Lai slçgtu elektroapgâdes avotu dzîvoklim, bija nepiecieðams noòemt koríi, un jâ, tas bija pçc lietas. Ðie satiksmes sastrçgumi vienmçr ir bijuði îpaði kaitîgi, kas ïâva milzîgu kaitçjumu un netîðas kïûdas ðâdas enerìijas piegâdç. Viòu vietâ bija arî ieskrûvçjami aizbâþòi, kuriem varçtu bût arî ârçjs slçdzis, kas aizsargâ spraudni no dedzinâðanas. Daþu bojâjumu vai saulgrieþu laikâ vçtras laikâ ðâds koríis automâtiski izslçdzas, lai iekârtas jûsu mâjâs varçtu aizsargât pret iespçjamâm kïûmçm. Ðâdiem jaudas relejiem tomçr bija vairâk vietas un nebija labs iespaids, tâpçc tehnoloìija ir nolçmusi iet kopâ ar laikiem un moderniem jaudas slçdþiem ir pavisam cits izskats.Spçlçðana ar elektrisko darbîbu ir ïoti bîstama. Bûdams vecâkâ bûvniecîbâ, kurai vienmçr ir vecs uzstâdîjums, ir vçrts sniegt modernus jaudas relejus tuvâ dzîvç, pateicoties kuriem mçs varam justies droði arî tad, ja notiek spçcîgas atmosfçras izplûdes, kurâm ir ârkârtîgi sareþìîta ietekme uz elektroenerìiju. Ðâdu ierîèu îpaðumtiesîbas arî rada labu estçtiku dzîvç vai vietâ, kur atrodas ðâdi modernie slçdþi. Ir vçrts ieguldît arî ìimenes mîïâko draugu ìimenç, jo patieðâm tie ir ïoti pievilcîgi rîki, kas ir ïoti svarîgi sievietçm, kuras baidâs strâdât ar plûsmu. Ðâdus slçdþus varam viegli atrast noliktavâs ar elektriskajiem. Mums nav jâpârceïas no mâjas, lai iegâdâtos ðâdus priekðmetus, jo bûvniecîbâ mçs atradîsim daudz labu veikalu ar ðo komplektu.