Elektronu mikroskopa konstrukcija

Ka mçs varam iedomâties jaunu nozari, neizmantojot visuresoðas maðînas, kas atvieglo un uzlabo cilvçku darbu. Visu veidu raþoðanas darbiem ir nepiecieðamas specializçtas tehnoloìijas, kas nav uzticamas un uzklausa neveiksmes. Lai izvairîtos no defekta negatîvâs ietekmes uz pilnu raþoðanas procesu, ir lietderîgi nodroðinât profilakses pasâkumus, piemçram, plîðanas diski, t.i.

Ðiem zemajiem elementiem ir ârkârtîgi liels darba daudzums, ja neveiksmes gadîjumâ rodas nekontrolçts spiediena pieaugums. To efektîva darbîba ïauj novirzît pârmçrîgu spiedienu uz atlikuðo vietu, kas novçrð nopietnus sistçmas bojâjumus. Atkarîbâ no tâ, vai flîzes atrodas ðíidrumos vai gâzçs, tâs atðíiras atkarîbâ no izmantotâs tehnoloìijas formas un veida. Noteikts ðo droðîbas aspektu veids ir nelieli griezumi, pateicoties kuriem tas tiek pârtraukts, kad tiek pârsniegts materiâls, kurâ tas atrodas. Tehniski modernâkas flîzes tiek izgatavotas, izmantojot lâzeru, un tâm ir tikai minimâlas nepilnîbas mâjas struktûrâ, ïaujot vadîtâjam sâkt. Plâksnçm ir lîdzîgs izmçrs ar droðîbas vârstiem, bet atðíirîba starp abiem droðîbas veidiem ir pçdçjais, ka to skaits jânomaina katru reizi, kad rodas kïûda. To dabiskâ forma tomçr padara tos daudz lçtâkus nekâ vârsti. Droðîbas plâksne, ko izmanto arî ar vârstu. Ðajâ gadîjumâ abi elementi papildina viena otru. Flîþu uzdevums ir garantçt vârstu pret infekciju un koroziju, un vârsts aizsargâ bojâjuma gadîjumâ. Ðîs pieejas trûkums ir iespçja izmantot vârstu ar kaut ko sliktâku tehnisko un materiâlo parametru, par kuru mçs sniegsim zemâku cenu nekâ veiksmîgi iegâdâjoties vârstu savam darbam. Labvçlîga risinâjuma izvçle vienmçr ir atkarîga no konkrçtas maðînas vçrtîbas.