Eneriijas taupidana ar eneriiju taupodam spuldzcm

Kontroles operâcijas ir îpaði svarîga gandrîz visâs nozarçs, daudzâs mâjâs vai uzòçmumos. Slçdþu atdalîtâji un baroðanas slçdþi ir daudzu raþotâju privâtajâ piedâvâjumâ. Katrs no viòiem uzskata, ka viòa ierosinâtâs sistçmas bûtu ïoti pilnîgas un piemçrotas tâlâm situâcijâm.

Galvenâs jaudas slçdþu priekðrocîbas neapðaubâmi ir neliela izmçra, vienkârða uzstâdîðanas un lietoðanas kârtîba, bet vispirms ïoti plaða izvçle, ja jums ir nepiecieðama papildu iekârta.

Efektivitâtes slçdzis ir ierîce, ko izmanto, ja jauda sasniedz ïoti bagâtîgas priekðrocîbas. Tâs galvenâ darbîba ir aizsargât citas elektriskâs ierîces no iespçjamâs pârslodzes vai îssavienojumiem. Tas tiek izmantots vairâk elektriskâs konstrukcijas jaudas kontroles beigâs.

Strâvas padeves slçdþu pamata sadalîjums ietver zemsprieguma, vidçja sprieguma un augstsprieguma slçdþus. Zemsprieguma slçdþu raksturîga iezîme ir darba spriegums, kas ir mazâks par 1000V, un to vienkârðâkâ konstrukcija ir kontakts ar izlâdi. Vidçja sprieguma jaudas slçdþi parasti nodroðina 10 000 izslçgðanu.

Ja tas ir vajadzîgs augstsprieguma slçdþiem, tos sagatavo divâs tehnoloìijâs: bezkontakta tvertnç un dzîvajâ tvertnç. Îstenoðanas metode ietekmç atbildes uz strâvas slçdþa uzstâdîðanu, bet arî tâs mehânisko formu. Sprieguma padeves slçdþi, kas izgatavoti no cisternas tehnoloìijâm, ir daudz lielâkas jaudas kombinâcijâ ar ïoti bîstamu slçdzi. Augstsprieguma slçdþi parasti ir saistîti ar loka veida dzçðanai izmantoto vides tipu.