Fiskala printera atmioa

Elzab & nbsp; fiskâlie printeri ir instrumenti, ko izmanto rûpnîcâs. Viòi redz peïòu no produktu mazumtirdzniecîbas. Izmantojot ðo printeri, tiek òemts vçrâ plâna ienâkuma nodokïa un PVN norçíins. Lai izmantotu ðo printeri kopâ ar likumu, ir nepiecieðams apstiprinâjums. Fiskâlais printeris nevar strâdât bez savienojuma ar datoru, ðî vçrtîba to atðíir no kases aparâta. Tas ir uzdevums reìistrçt kvîtis datorâ un izdrukât tos.

https://neoproduct.eu/lv/drivelan-ultra-efektivs-veids-ka-atgut-viriskibu-un-pilniba-apmierinat-sievieti/Drivelan Ultra Efektīvs veids, kā atgūt vīrišķību un pilnībā apmierināt sievieti

Printeris parasti izmanto RS-232 un USB savienotâjus. Lai darbotos ar printeri, nav nepiecieðama programma ar apstiprinâjumu. Tas ir vienkârðs printera raþotâja tîmekïa lapâ. Paðlaik fiskâlo printeru modeïi, kuriem ir zemes apstiprinâjums mûsu valstî, izmanto RS-232 portu kâ svarîgu saziòas portu. Turpretî USB porti tiek veidoti tâdâ veidâ, ka operçtâjsistçmâ tie ir atvçrti kâ virtuâlie seriâlie porti. Pârdevçji, kas izmanto fiskâlo printeri, uzskata, ka uzdevums ir veikt fiskâlu ikdienas pârskatu. Ðis pârskats tiek saglabâts printera labotajâ fiskâlajâ atmiòâ. Fiskâlâ printera uzdevums ir drukât fiskâlos ieòçmumus ticîgajiem lielveikalâ, atrodoties kontroles rullî. Rullîðu kopijas ir arhivçðanas dati. Pçc tam, kad produkts ir pârdots, fiskâlais kvîts ir jâsniedz klientam. Fiskâlâ rullîða eksemplâriem ir jâbût piecus gadus, ko pieredzçjis sievietes, kas pârdod produktu. Iespçjams, ka datorâ ir vairâk nekâ tikai to dokumentu kopiju glabâðana, kas tiek piedâvâti tieðsaistç. Finanðu printeris ir pareizi pieejams. Printera kastîtç ir norâdîjumi, kas beidzas ar sievieti, kad to lietojat. Finanðu printeru trûkums ir tas, ka drukâtie èeki nav labâ formâ, jo pçc neilga laika izdrukâti burti tiek izmazgâti. Kopâ ar Finanðu ministra 2013. gada 14. marta likumu (Likums par þurnâliem, 363. postenis kases aparâtu vçsturç ir nepiecieðams veikt nodokïu sistçmu tehniskâs pârbaudes vismaz reizi divos gados. PVN nodokïu maksâtâji var pieteikties uz palîdzîbu fiskâlajam printerim.