Frizieris un kases aparats

Tajâ katrs no mums satikâs veikalos un jaunos lielveikalos ar kases aparâtiem. Tâtad, par tiem, pârdevçji skaita mûsu materiâli un dod mums kvîti. Tomçr bieþi vien mçs nezinâm, kâda ir ðâda veida nauda. Lai maksimâli izmantotu aprçíinus, jûs varat mierîgi sagatavoties kalkulatoram. Kâpçc finanðu kases aparâts ir obligâts aprîkojums, kas pieder vârdiem un veikaliem?

Kases aparâts ir reìistrâcijas summa. Tâdçjâdi tas ir elektronisks rîks, kura prakse ir apgrozîjuma reìistrâcija, kâ arî nodokïu likmes. Nodokïa lieluma ziòâ mçs ietveram gan ienâkuma nodokli, gan PVN. Tâs vçrtîbu ietekmç mazumtirdzniecîba. Pretçji ðíietamajam, daþiem ðâdiem kases aparâtiem nav fiskâlâs atmiòas. Tad visa informâcija par pirkumu ir redzama ârzemçs, pareizi nostiprinâtâs atmiòâs. Tomçr kases aparâti joprojâm ir visvairâk cienîjami. Tos izturas tieði Polijâ, Itâlijâ un Grieíijâ. Ðiem kases aparâtiem ir atseviðía fiskâlâ atmiòa ar îpaðâm îpaðîbâm. Tie nodroðina unikâlu numuru. Pârdoðanas dienas beigâs nodokïu summas tiek novirzîtas ðâdam kasierim. Tad ir neto un bruto summas.

Ir arî vçrts atbildçt uz jautâjumu par to, kam bûtu ðâda fiskâlâ summa. Iespçjams, ka viòð to vçlas no katra uzòçmuma vai privâtâs sievietes ienâkumiem. Ja ieòçmumi pârsniedz noteiktu robeþu, jums jâiegulda fiskâlajâ kabatâ. Robeþvçrtîbu piemçro Finanðu ministrija. Ir arî preèu grupa, ko var pârdot tikai tad, ja tiek uzrâdîta ðâda fiskâlâ summa. Tas cita starpâ ir attiecîbâ uz alkoholu un tabakas izstrâdâjumiem. Pçc pârdoðanas dienas beigâm katram kases aparâtam ir mçríis veikt ikdienas fiskâlo pârskatu. Tas ir neaizstâjams, un vçlâk tas tiek ierakstîts doto naudas prâtâ. Nav svarîgi to turpmâk mainît vai dzçst.

Protams, lielâkoties lielveikalos un lielveikalos ieteicams izmantot kases aparâtus. Tomçr, ja mçs veicam privâtu uzòçmçjdarbîbu un jûsu peïòa pârsniedz noteiktu robeþu, mums ir jâiegulda ðâdâ elektroniskâ ierîcç. Pateicoties viòam, mçs pilnîbâ izpildîsim visas formalitâtes.