Frizura ar pinumu meitenei

Putekïsûcçjiem, kas ðajâ nozarç apvienoti lielo tîrâmo platîbu dçï, kam nepiecieðama tîrîðana no valdîbas bîstamajiem atkritumiem, bûtu jâietver ne tikai laba tvertnes un funkcionalitâte, bet arî izturîba pret bojâjumiem un aizsardzîba pret sprâdzieniem. Visas ðîs îpaðîbas atbilst ATEX putekïsûcçjiem, kurus tâs var veiksmîgi ievadît sareþìîtos apstâkïos, kas daþreiz saistîti ar veselîbu un izturîbu.

Ar ATEX putekïsûcçju palîdzîbu ir iespçjams izgatavot daudz daþâdu vecu un mitru piemaisîjumu. Tie lieliski tiek galâ ar visu veidu putekïu, izdedþu, gruveðu vai dzelzs ðâvienu savâkðanu, bet arî ðíidrumiem. Daudzus jaunus ðâda veida putekïsûcçjus var pielâgot îpaðajiem apstâkïiem, kâdos tos izmanto. Putekïu sûcçju tîrîðanas elementi ir izgatavoti no lielas nerûsçjoðâ tçrauda klases. Pirms sprâdziena bûvlaukumâ, kas saistîts ar lielu daïu piemaisîjumu uzkrâðanos, tiek nodroðinâta augsta sûkðanas pretestîba un îpaði stingrâka un papildus alumînija filtra slâòa atbalstîðana. Tie atbilst pçdçjiem noteikumiem un kanoniem tîrîðanas ierîèu lielumâ, kas spçlçja îpaðos apstâkïos.

ATEX putekïsûcçji tiek pârdoti daþâdos modeïos ar konteineriem, kuru ietilpîba ir aptuveni 40 lîdz pat 100l, kas ilgu laiku aizsargâ to bezgalîgo darbîbu bez nepiecieðamîbas iztukðot tvertni. Tajâ paðâ laikâ putekïsûcçja raþotâjs ar ïoti spçcîgu izmçru ir nodroðinâjis çrtu braukðanu ar putekïsûcçju, pateicoties lieliem riteòiem, kuriem ir arî îpaða bremþu sistçma.