Galdnieka augu olekko

Galdnieka profesija pastâv jau tûkstoðiem gadu. Pietiek tikai pieminçt, ka ðo Bîbeles darbu Jçzus Kristus izmantoja kopâ ar savu tçvu Józefu. Apstrâdes un pieðíirðanas mâksla, kas ðíietami zaudçja mazliet uz vietas kopâ ar metodes palielinâðanos un daþâdu objektu un íermeòu izskatu, bet arî ðodienas uzòçmumi nepâr sûdzas par pasûtîjumu trûkumu.

Kâ redzams ðodien, galdniecîbas uzòçmumi parasti ir ïoti viegli un mûsdienîgi organizçti uzòçmumi, kas izmanto jaunâkos tehniskos risinâjumus privâtajâ darbâ, neatrodoties citâs nozarçs esoðajâ politikâ.

Protams, katra veida kokapstrâdes maðîna ir to apstrâdes princips, un pçc tam: zâìi, çveles, biezinâtâji, frçzmaðînas, virpas, kâ arî mazâka izmçra iekârtas, bet ne mazâk vajadzîgas, piemçram, urbjmaðînas un skrûvgrieþi, pârsegðanas maðînas vai arî skavas .

Ne mazâk svarîgas ir daþâdas ierîces, ko izmanto galdnieku interesçs, bet nav paredzçtas tieði materiâla apstrâdei. Tie ietver rûpnieciskâs uzturçðanâs vietas. Ðîs formas ierîces izmanto, lai apstrâdâtu atkritumus, kas rodas raþoðanas kustîbâ - ðíeldas, putekïi un citas ðîs sugas sugas. Pateicoties tam, galdniecîbas platîba ir pareizi noòemta no pçdçjiem atkritumu standartiem un transportçta uz uzglabâðanas telpu, kas parasti atrodas ârpus stacijas galvenâs çkas.

Kâdas labas ðíembas un putekïi nav jâievieto miskastç - parasti tos lieto, lai sadedzinâtu un ieelpotu ðajâ rûpnîcu telpâs. Pastâv arî atðíirîgs risinâjums rupjâku ðíeldu apsaimniekoðanai - pârdodot tos kâ pamatu kâmju bûriem un atseviðíiem dzîvniekiem.