Holografiskie mati

Mans brâlçns novçrtç spçïu ar matiem, jûs varat to izdarît, íemmçt un uzvilkt. Tikai uzsûcas, ka, lai viss izskatîtos perfekti, var uzlabot vienu pîti seðas reizes, reizçm apmatojot matu aksesuârus vai nostiprinot tos ar klipiem. Visdârgâkâs skolas brilles un to organizçðana. Viòas nesen radîtais Screams Queen of Screams bija arî jautri un pieprasîja perfektu frizûru un drçbes. Sâkumâ Mama uzspieda daþus bizîtes ar tiem pievienotâm lentçm. Pçc kâda laika vecâ vecâ skolotâja teica nç, nç, ne vçlreiz. Patiesîbâ es meklçðu cirtainos matos .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas vadîbas un to plânoðanas minûtes. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ laba karaliene. Tikai tâ, kâ tad notiek aristokrâti, drîz vien âtri mainîja savu prâtu. Neskatoties uz pçdçjo, kopð mâcîðanâs parâdît ir gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja koncepciju, bet viòas runâ tâ skançja nedaudz vairâk, "es, protams, nevçlos, es neko neatceros par aristokrâtu, par ko viòas vergs ir". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakrautu matu piepildîtas koka malâ. Jo, protams, kâ jau iepriekð teicis, mçs tagad varam veidot matus un pçdçjo reizi tajâ paðâ laikâ îpaði âtri. Viòas mâte, no vienas puses, no otras un divdesmit brîþos tika pabeigta.

Labâkâs meiteòu matadatas