Iemmcjot elsy matus

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs varat to izdarît, íemmçt un izveidot. Tas ir ðajâ pochùonniæta protams, ka, lai izskatâs visai viens var skaisti uzlabot bize piecas reizes, visu laiku nav slîdçðanu uz matu loki vai sprâdzes nav pievienots. Viòð visvairâk mîl skolas darbus un apzinâs sevi. Viòas jauns radîjums Joker karaliene pastâvçjusi un viegli, un es gribçtu, lai pilnveidotu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mamma saòçma divpadsmit bizîtes ar tiem piestiprinâtâm lentçm. Tad ðis brîniðíîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un atkal un atkal. Es bûðu skaistâks telpâs .... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecu minûðu laiks un to pievienoðanâs. Viòa izskatîjâs lieliski kâ îsta karaliene. Un tâpçc, kad viòð ir saistîts ar aristokrâtiem, viòð ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neòemot vçrâ paðreizçjo, ka no izstâdes sâkuma ir pagâjuðas mazâk nekâ divas stundas. Pârsteidzoði .... pilnîgi mainîti idejas, un savâ runâ skançja daudz tik maz ", nç, man nav tieðâm chcææææ nekâdâ veidâ atcerçties karalieni, jo viòai ïoti dodot." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtojot matus piepildîtas kokas âdâ. Protams, kâ jau iepriekð teica, mçs tagad praktizçjam matu dizainâ, tâpçc pçdçjais bija îpaði âtrs. Viòas mâte, no vienas puses, bija vesela no daþâdâm, arî daþu minûðu laikâ.

Es iesaku bubu veikalu matu klipus