Iermaou jaunas zales forums

Vçl nesen medicîna bija pilnîgi bezpalîdzîga garîgi slims. Par kâzâm, pateicoties zinâtnes attîstîbai, ðajâ posmâ psihisko slimîbu aktîva ârstçðana ir likumîga, un tâ kontrolç ne tikai neaktîvu slimîbu, kas ïauj atkârtoti socializçties, bet daþos gadîjumos - pilnîgu izârstçðanu. Kâ redzat, garîgâs slimîbas ârstçðana ir iespçjama, ja, protams, ir izpildîti vairâki svarîgi nosacîjumi. Pirmkârt, ir ïoti svarîgi âtri atpazît defektu un îstenot ârstçðanu. Pârâk ilga kavçðanâs, apmeklçjot speciâlistu, izraisîs slimîbas simptomu pasliktinâðanos, un tâs aizvâkðanai bûs nepiecieðama lielâka jauda.

Atcerieties, ka garîgâs slimîbas ietekme parasti ir ilgstoða, tâpçc jums ir jâkoncentrçjas uz lielâm un populârâm zâlçm. Pçc terapijas jums arî jâsaprot, ka zâles nevar pârtraukt pçkðòi, jo tas pat var izraisît recidîvu. Ir nepiecieðama slimîbas ìimenes sadarbîba un apkalpoðana. Viòð to nesaka tikai, lai pârliecinâtos, ka pacients lieto zâles, bet arî pietiekami daudz domâ par defektu un zinâðanâm, lai palîdzçtu. Ja mums jau ir zinâðanas par to, ko gatavosim garîgâs slimîbas ârstçðanas laikâ, pievçrsîsimies individuâlajai ârstçðanas parâdîbai, kad tâ norâda un ko tâ veido.

Ziòot speciâlistam - ðo posmu nevar izlaist. Bez sâkotnçjâ lçmuma, ka ar drauga prâtu un palîdzîbas saòemðanas spçku varçtu notikt kaut kas slikts, pati terapija nebija vieta. Sâkotnçji psihoterapeits runâs tikai ar mums, vçlas uzzinât par pirmajiem slimîbas simptomiem, ko viòa tic, un par viòas vispârçjo labklâjîbu. Nepiecieðams un var sarunâties ar grupu un âtrâkajiem draugiem.Aktîva terapija - tâs motîvs ir lîdz minimumam samazinât simptomus vai pilnîbâ izzust. Viòð var darboties tikai ar farmakoloìiskiem lîdzekïiem (ts psihotropiem lîdzekïiem vai psihoterapiju.Uzlabojuma konsolidâcija ir tas pats brîdis, kad zâles tiek lietotas pçc slimîbas pirmo simptomu pazeminâðanâs. Ðî fâze atceras pacienta stabilizçðanas un slimîbas epizodes atkârtoðanâs novçrðanas punktu.Profilakse - slimîbas recidîva stabilizçðana un aizsardzîba. Viòð var pastâvçt arî psihotropo zâïu lçnas atsaukðanas posmâ.

Kâ redzat, garîgo slimîbu ârstçðana ir tâlu un novietota ar skaidri definçtiem soïiem. Viena no tâm izlaiðana var izraisît plaðu slimîbas recidîvu.