It sistcma

Uzòçmuma panâkumi pat ar lielu darba apjomu nav efektîvi. Lîdzekïi, lai pârliecinâtos uzòemtâs rakstzîmes un gûtu peïòu, ir lepni vadît kâdu posmu. Lai to panâktu, pastâvîgi jâpârrauga visi uzòçmumâ notiekoðie procesi. Tâpçc mûsdienâs ir nepiecieðams saòemt tehnoloìiskus risinâjumus no vienas rindas, kas ne tikai atvieglo uzòçmuma ikdienas darbîbu, bet arî ïauj realizçt savus resursus.

ERP IT sistçmas izmanto visu uzòçmuma resursu pârvaldîbas efektîvu plânoðanas metodi. Tas nozîmç, ka daþus datus par uzòçmuma darbîbu, pateicoties savâktajai datu bâzei, var pastâvîgi kontrolçt. Viens no vienkârðâkajiem risinâjumiem ðo standartu pârdoðanai ir enova programma. Ðî metode pilnîbâ atbalsta moderno uzòçmçjdarbîbas vadîbas veidu, pateicoties paaugstinâtâm iespçjâm, vienlaikus saglabâjot intuitîvu darbîbu. Viss ir iespçjams, pateicoties programmatûras modulârajâm îpaðîbâm, kuras var brîvi paplaðinât, mainot vienîgo veselumu uz citâm vajadzîbâm. Cilvçkresursu un darba samaksas modulis daþiem darbiniekiem ir saistîts ar personâla un algas procesu pârvaldîbu. Savukârt grâmatvedîba ir paredzçta finanðu pakalpojumiem. Tirdzniecîba ïauj veikt visaptveroðus pirkðanas un pârdoðanas pasûtîjumus. CRM nodroðina mçríauditorijas atlasi saskares posmâ ar vîrieti. Darbplûsmas modulis ïauj koordinçt darbîbu starp daþâdiem biroja departamentiem, un Business Intelligence ir daudz specializçts analîtisks rîks, kas izmanto savâktâs iespçjas optimizâcijas pamatâ.Îstenojot visaptveroðu zîmolu, vadîba tiek saðaurinâta lîdz noteiktam pielietojumam. Tâdu programmu kâ enova priekðrocîba ir to izvçle mûsdienu klientam. Enova atjauninâjums tiek automâtiski izpildîts pçc lietotâja piekriðanas. Ðî sistçma ir aktîva, tâpçc ir svarîgi to izmantot arî no valdîbas tîmekïa pârlûkprogrammas, lietojumprogrammas loga un pat izmantojot viedtâlruni, kas kopumâ atbilst mûsdienu uzòçmçja vçlmçm.