Kases aparata apkalpodana apicrbu veikala

African Mango

Katrai iekârtai jâbût droðai un jâaizsargâ pret elektriskâs strâvas triecienu. Ðâda aizsardzîba kâdam mçríim ir efektîva ar zemçjumu, kas plûst no savienojuma starp citâm çkas metâla konstrukcijâm.

Runâjot par zemçjumu, mçs galvenokârt veicam vadlînijas raþoto vadu. Ðis kabelis galvenokârt savieno elektrificçto korpusu ar zemi. Ðâds savienojums ir tâds, ka elektrificçtâ iestâde pieòem vai pârraida neitralizçtu maksu grupu. Zemçjums ir novietots no daþâm daïâm. Iepriekð minçtâs daïas ietver, pirmkârt, sistçmas un zemes vadus, savienotâjvadus un savâcçju zemes skavu, iezemçðanas stieni un iezemçðanas vadus.Zemes iezîmçðanu var nosaukt par to rakstzîmju brîdi. Pirmkârt, ir aizsargâjoða iezemçðana, kurai ir metâla daïu kombinâcija, kas ar elektrodiem veic elektriskâs ierîces. Ðî iezemçðana pastâv galvenokârt pret elektriskâs strâvas triecienu. Nâkamais modelis ir funkcionâla iezemçðana. To sauc par pastâvoðu un strâdâ zemç. Nosakot tos, ir iespçjams teikt, ka elektriskâs íçdes îpaðais mçríis ir pamatots. Ðî pamatojuma galvenais mçríis ir vispirms svarîgs elektrisko iekârtu darbs abos traucçjoðos apstâkïos, bet gan populârajâ. Tas ïauj aizsargât zemsprieguma tîklus. Ðis îpaðums tiek veikts pirms augstâku sprieguma pâreju uz to. Tas vienmçr tiek atskaòots iekârtâs un joprojâm ir elektriskâs ierîces, kas ir brîvi sajauktas ar sadales tîklu vai kuras tiek darbinâtas no projekta, kura spriegums ir lielâks par 1 kV. Es runâju par strâvas padevi, izmantojot pârveidotâju vai transformatoru.Vçl viens veids ir aizsardzîba pret zemçjumu. Tâs svarîgais uzdevums galvenokârt ir izvadît atmosfçras noplûdes uz zemes.Ðis variants ir palîgs. Parasti to ieteicams lietot ugunsdroðîbas nozîmç. Tas ir svarîgi un tiek izmantots kopumu mçrîðanai un aizsardzîbai.