Kases aparats 2015 80

Uzòçmçji, galvenokârt uzòçmumu îpaðnieki un pakalpojumu elementi, sâk novçrtçt kases aparâtus! Ðâdi çdieni ir lieliski piemçroti uzòçmumam. Turklât kases aparâtu cenas ir vçl konkurçtspçjîgâkas. Tomçr rodas jautâjums, kâdu konkrçto modeli izvçlçties?

Lçmums ar garantiju nav pielîdzinâms vieglajiem, jo vairâk tâ, ka tirgus plîst pie ðuvçm. Mçs varam izvçlçties lielâkas, mazâkas, mobilas formas. Tie ir vairâk jauni un tradicionâli. Viòiem paðiem ir daudzas çrtîbas, citi mazâk. Izvçle, îpaði jaunajam uzòçmçjam, var bût ïoti sareþìîta.

Vispirms ir vçrts novçrtçt savas vajadzîbas. Ja mums ir ideja ceïot ar jûdzçm, veicot klientu, mums noteikti bûs nepiecieðama mobilâ naudas maðîna ar pareizu baroðanas avotu. Îsos dzîvokïos, kur katrs kvadrâtmetrs ir izgatavots no zelta, jo tas atradîsies nelielâ kompaktâ kasç. Nozares speciâlisti îsi saka: pirmkârt, mums ir jânovçrtç, kas mums vajadzîgs mûsu birojâ, ko mçs varam atïauties. & Nbsp; Wieliczka kases aparâti ir arî izplatîtâjs, kâ arî pilnvarots dienests, kas fiskâlo konkrçtu ierîci.

Ðajâ darbîbâ tomçr jâatzîmç, ka kases aparâta iegâde ir tikai sâkums. Katra ierîce, tâpat kâ Polijas likums, ir jâreìistrç Nodokïu birojâ. Kases aparâtu ziòoðana nav tik sareþìîta, bet tai ir jâapmeklç Birojâ (daþreiz pat divas reizes, turklât visâm iekârtâm ir jâveic fiskalizâcijas process, tas ir, peïòas gûðana un tâs atmiòas stimulçðana. Mums nav jâuztraucas par ðo jauno elementu ðodien, jo pilnvarotâ dienesta darbinieks ir atbildîgs par fiskalizâciju.

Kad mçs sâkam izmantot kases aparâtu, mçs nevaram aizmirst par daþâdâm saistîbâm, kas netieði izriet no tâ izmantoðanas. Vispirms ir jâiesniedz ikdienas un ikmçneða fiskâlais ziòojums. Tâpçc nav brînums, kâ apgrozîjuma summa ar nodokïu specifikâciju. Ðâdi ziòojumi tiek sagatavoti pçc darba dienas vai otrâs dienas (bet pirms pçdçjâs dienas pirmâs pârdoðanas.

Ðiem cilvçkiem ir arî kases aparâta pârskati, kas kopâ ar likumu ir jâveic katrai ðâdai ierîcei. Par laimi, jaunâki projekti arî atgâdina mums par nâkamo pârskata datumu.