Kases aparats no kura apgrozijums 2017

Uzòçmçjiem, kas pârdod produktus vai palîdz kases aparâtiem, ir jâdomâ par vairâkiem pienâkumiem. Grâmatvedîba, izmantojot kases aparâtus, ir likumîgi reglamentçta izcelsmes reìionâ. Attiecîgie likumi un lçmumi detalizçti apraksta klienta un kases aparâta îpaðnieka pienâkumus. Novitus nodokïu kases aparâti labi darbojas gan mazo, gan lielo veikalu grupâ. Tûlît pçc ierîces iegâdes jums ir jâparaksta lîgums ar lîdzîgu pakalpojumu - ðis pakalpojums ne tikai veicis kases aparâta remontu, bet arî veiks fiskâlâs izmaiòas.

Nodokïu birojs par ðo vienîgo darbîbu ir jâpaziòo savlaicîgi, jo tajâ jâiesaistâs ðîs sadaïas personai. Fiskalizâcijas laikâ pakalpojumu darbinieks izdrukâs ziòojumu no kases aparâta, un nodokïu biroja darbinieks sagatavos atbilstoðu ziòojumu. Ðie materiâli jâglabâ ieguldîtâjam kopâ ar kases servisa grâmatu. Lîdzîga procedûra attiecas arî uz kases aparâta fiskâlo domu. Uzòçmçjam ir jâbût tâdam, ka viòð var veikt tikai nelielas izmaiòas kases atmiòâ. Spçj uzrâdît tikai rîkoties vai saòemt no atmiòas produktiem vai pakalpojumiem. Daþi cilvçki zina, ka ar kases aparâta palîdzîbu tiek reìistrçts ne tikai produktu pârdoðana, bet arî visi pakalpojumi. Ðos jautâjumus pilnîbâ reglamentç attiecîgie tiesîbu akti, uzskaitot profesijas un darbîbas, kurâs biïeðu kase ir obligâta. Tâ kâ nav kases aparâta, vai nav reìistrçts pârdoðanas apjoms, nodokïu iestâde uzliek lielu sodu. Kasierim arî jâatceras, ka katras dienas bankâ, bet arî nedçïai, mçnesim un gadam jâizdrukâ atbilstoðs ziòojums, kurâ sniegts detalizçts pârskats par norçíinu perioda iespçjâm. Pienâcîgu ziòojumu trûkums un, iespçjams, biroja uzliktâ soda sâkums. Tâpçc katram uzòçmçjam ir jâpiedâvâ saviem viesiem atbilstoða apmâcîba kases aparâtâ. Daþi uzòçmçji zina, ka viòiem ir arî rezerves fonds jebkurâ no vietâm, kur tie ir pieòemti no galvenâ reìistra, jo jûs nevarat pârtraukt pârdoðanas ierakstu pat tad, ja ierîce sabojâjas.