Kases arsts

Ðobrîd gandrîz veikalâ mçs sâkam darboties ar datorizçtu pârdoðanu. Ðâda veida noieta pamata ierîce ir fiskâlâ kase bingo xl - ierîce, kas paredzçta, lai reìistrçtu apgrozîjumu, kâ arî komerciâlâ un PVN nodokïa apjomu mazumtirdzniecîbas gadîjumâ.

Pirmais ðâda veida aparâts ir ERC nodokïu kases aparâts. Tâ ir ïoti praktiska ierîce, kas ir relatîvi neliela RAM atmiòa (jauda ir diapazonâ lîdz astoòiem megabaitiem. Parasti tas ir pietiekami apmçram piecus gadus ilgi - pçc pçdçjâs reizes îpaðniekam ir jâiegûst jauns kases aparâts vai vienkârði jâaizstâj fiskâlais modulis. Jûs varat pieslçgt ârçjâs ierîces ERC kases aparâtam, bet jûs nevarçsiet pârdot, izmantojot datorprogrammu.

Snail Farm

Starp ERC veidiem ir arî pârnçsâjamie kases aparâti, kas pazîstami arî kâ mobilie kases aparâti. Tos vienmçr izmanto tuvos veikalos vai laukumos vai bazâros, kur to kompaktais izmçrs ir milzîga priekðrocîba. Populâri ir arî vienas sçdvietas paliktòi ar nedaudz augstâkâm iespçjâm nekâ pârnçsâjamiem modeïiem. Tos var savienot ar datoru un jaunâm ierîcçm, piemçram, svaru.

POS kases aparâts ir daudz modernâks mçbeïu veids. Tie ietver datorus, kas reìistrç apgrozîjumu, kâ arî daudzu citu darbîbu îstenoðanu, kas saistîtas ar atseviðíu produktu savâkðanu un pârdoðanu. Vienkârðâkâs POS metodes parasti ietver: fiskâlo printeri, tastatûru, monitoru (gan standarta, gan pieskârienu un tikai datoru. Tomçr, ja tâ nodarbojas ar atteikðanos no paplaðinâtâs sistçmas, kases aparâtu var apvienot ar praktiski jebkuru ârçjo atbalsta ierîci.

POS kases aparâts ir ïoti labs ieguldîjums, jo atðíirîbâ no ERC valûtas ir iespçja paplaðinât RAM, aizstât programmatûru ar svaigâku un instalçt jaudîgâku procesoru. Ir vçrts redzçt, ka paðreizçjâ stilâ kases aparâts nav labs un printeris izsniedz kvîti.