Kolposkopija ka sagatavoties

Kolposkops ir nepiecieðama ierîce, kas bieþi tiek izmantota dzemdes kakla slimîbu izpçtes jomâ. Tas nodroðina maksts un kakla uztriepes, lai veiktu citoloìiskus meklçjumus.

Prostero

Paðlaik visi kolposkopi ir mûsdienîgi un droði. Jûs varat neatgriezeniski arhivçt dinamiskos attçlus, kas darbojas ierîcç. Mûsdienu elektronika un pantogrâfi dod iespçju veikt precîzas kustîbas jebkurâ lapâ, pateicoties kam kolposkopiskais izmeklçjums ir daudz patîkamâks un veiksmîgâks. Lielâkâ daïa piemçru ir sakârtoti digitâlâ ðûnâ, pateicoties kurai jûs varat arhivçt pçtîjuma gaitu. Ieraksti, kas ir kolpofotogrâfija, digitâlâ arhivçðana interneta medijos vai video ierakstîðanas personâ.Viòð ir pârliecinâts par vairâkâm pamatfunkcijâm, kas jâraksturo ar perfektu kvalitâtes kolposkopu. Pirmkârt un galvenokârt tas prasa visaugstâkâs kvalitâtes aprîkojumu. Tai ir jâsniedz lieliska attçla forma, skaidrajiem attçliem un videoklipiem ir jâbût aprîkotai ar specializçtu programmatûru, pateicoties kam bûs spçcîga vâktâ vizuâlâ materiâla rûpîga analîze. Tiek pievienots pats lielâkais ierîces stabilitâte.Labas kolposkopas optiskâ sistçma parasti balstâs uz Vâcijas raþoðanas lçcâm. Optiskajai sistçmai jâbût vairâk aprîkotai ar vairâkâm tâlummaiòas metodçm. Labâkie modeïi ïauj palielinât 20 reizes. Izvçloties kolposkopu, jums vajadzçtu arî sniegt atsauksmes par fokusçðanas maksimumu un fokusa diapazonu. Jo jaudîgâks, jo labâk.Pantogrâfa rokâs jâatrod labâkâs ierîces, kas nodroðina brîvu un precîzu kustîbu visu iespçjamo plakni. Roku jâbût dekorçtai ar bloíçðanas iespçju, pateicoties kurai bûs iespçjams atstât tos virzienâ izvçlçtajâ virzienâ.