Kpc dokumentu tulkodana

Atex direktîva ir Eiropas Savienîbas izdots regulçjums, kas nosaka prasîbas, kas jâizpilda produktiem, kurus vçlâk izmanto sprâdzienbîstamâ vidç. Atex direktîva uzliek par pienâkumu katram raþotâjam iegâdâties atbilstoðu sertifikâtu, kas apliecina tehniskâs dokumentâcijas un ierîces statusa atbilstîbu pastâvîgajâm droðîbas prasîbâm, kuras tâ izvirza pirms produktiem.

Direktîvâ ir definçtas daþâdas pazîmes atkarîbâ no aprîkojuma veida vai izmantoðanas veida. Svarîga vajadzîba ir arî noteikt atbilstoðu sprâdzienbîstamîbas zonas klasifikâciju. Ðo pçtîjumu veic îpaða kompânija, kurai ir tiesîbas izsniegt sertifikâtus par materiâlu atbilstîbu ar atex.

Atex direktîva ietver arî piemçrotu sprâdziendroðu ierîèu grupu klasifikâciju, kas atbild par mçbeïu aizsardzîbu pret sprâdzieniem, un darbiniekiem no bîstamâm traumâm, kâ arî iespçju zaudçt dzîvîbu.

http://lv.healthymode.eu/ling-fluent-atra-un-efektiva-svesvalodas-macisana-tiessaiste/

Daudziem Polijas zîmoliem ir tiesîbas sniegt atzinumus un pieredzi par produktu un aizpildît to ar sertifikâtu par sadarbîbu ar atex informâciju. Ikvienam, kam bûs jâizmanto iekârtas, kas aizsargâ pret sprâdzienu vai tiek izmantotas izmantoðanai kosmosâ, kas ir pakïauts sâkuma riskam, galvenâ uzmanîba jâpievçrð pçtîjumam par to, vai produktam ir labs sertifikâts, kas ir saderîgs ar atex.

Tomçr, pirmkârt, ikvienam, kas raþo iekârtas, kas paredzçtas ðâdiem nolûkiem, ir jâsniedz ðâds dokuments, jo tas parasti ir nepiecieðams ðâdu produktu pârdoðanai. Pateicoties stingru standartu izmantoðanai un pareizai to uzòçmumu izvçlei, kuri varçs izskatît turpmâkos pârskatus, atex direktîva ir ieviesusi nepiecieðamîbu rûpîgâk rûpçties par produktu, ko vçlâk izmantos apgabalos, kas îpaði pakïauti negadîjumiem, kas saistîti ar iespçjamiem uzliesmojumiem. Tas jo îpaði bûtu jâgarantç, ka daudzâs darba vietâs palielinâsies droðîba un tâdçjâdi uzlabosies komforts. Protams, tam vajadzçtu bût pozitîvai ietekmei tikai uz ðâdu uzòçmumu attîstîbu, kâ arî uz paðu darbinieku skaita pieaugumu, kas kopâ tiek radîts îpaðiem pabalstiem.