Lapu tulkodana ka iespcjot

Profesionâlâs tulkoðanas aìentûras piedâvâjums ietver arî tulkoðanu kopâ ar rakstiskiem tulkojumiem, kas tulkotâjam prasa ne tikai izcilas valodas prasmes un valodas zinâðanas, bet arî papildu priekðrocîbas.

http://lv.healthymode.eu/knee-active-plus-cela-stabilizators/

Sinhronâs tulkoðanas specifikaBiroji, kas aicina vienlaicîgas sinhronâs interpretâcijas Varðavâ, uzsver, ka ðâda veida tulkojuma dçï tie ir vieni no nopietnâkajiem. Tieði tas, ka viòi tiek atskaòoti mutiski, tas ir, mçs uzskatâm, padara mutiskus tulkojumus stresa ziòâ un vçlas daudz lielâku kontroli un izturîbu pret stresa faktoriem. Grûtîbas papildina fakts, ka ðeit mçs nevaram uzturçt nevienu vârdnîcu, jo tas nav svarîgi. Tulkojuma laikâ tulkotâjs veic tulkojumu paralçli runâtâja teiktajam. Un tas nozîmç, ka ðeit nav dzîvokïa valodu ârstçðanai.

Kâdas citas funkcijas tulka tulkotâjam vienlaicîgi?Pirmkârt, viòam ir jâbût zinâðanâm par uzmanîbas dalâmîbu. No vienas puses, tas pârraida augstâko saturu klausîtâjiem, un no jaunâ viòð klausâs turpmâko satura daïu, kuru viòð vçlas tulkot. Vçl viens svarîgs trûkums ir pilnîgi perfekta atmiòa. Ja ir grûti koncentrçties un satur saturu, tas tulkojumâ tos nesniegs precîzi.

Kas no ðiem tulkojumiem izmanto?Ðis tulkoðanas klients ir îpaði populârs citu veidu biznesa sarunâs, sarunâs vai apmâcîbâs, kâ arî lekciju vai starptautisko konferenèu laikâ. Visbieþâk tâs tiek veiktas vispiemçrotâkajâs kabînçs, kas aprîkotas ar nozîmîgu aprîkojumu, kas tulkotâjam ir ideâli piemçrots perfekti.Ja vçlaties iegût perfektu tulkojumu, izvçlieties tulkotâju, kurð ir prasme, bet ne tikai zinâðanas.