Ligums par finandu sodiem

Ir pienâcis laiks, kad finanðu aprûpe ir norâdîta ar likumu. Tad ir elektroniski rîki, kas ir apgrozîjuma reìistrâ un nodokïa summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjam var tikt uzlikts naudas sods ar ievçrojamu naudas sodu, kas ievçrojami noved pie viòa ienâkumiem. Neviens nevçlas sevi kontrolçt un pilnvarot.Bieþi vien uzòçmums ir izgatavots uz ierobeþotas vietas. Uzòçmçjs realizç savu ietekmi uz bûvniecîbu, bet, lai tâs galvenokârt aizsargâtu, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur galds satiekas. Tâpçc kases aparâti ir nepiecieðami, ja veikals ir liels komercplatîbas.Tas ir tâds pats kâ situâcijâ, kad cilvçki strâdâ nestacionâri. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs izmet ar apgrûtinoðu kases aparâtu un pilnîgu fonu, kas nepiecieðama tâs pilnîgai izmantoðanai. Tie ir lçti tirgû, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie ir mazi izmçri, jaudîgas baterijas un viegli lietojamas. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tâpçc tas rada labu produkciju mobilajai raþoðanai, t.i., kad mçs visi esam apòçmuðies doties uz saòçmçju.Finanðu ierîces ir svarîgas arî paðiem klientiem, nevis uzòçmumu îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, klientiem ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par samaksâto produktu. Miers, ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par mûsu pirkumu. Turklât ir pierâdîjums tam, ka darba devçjs ir oficiâlâ darbâ un uztur nodokli par pârdotajiem tekstiem un palîdzîbu. Ja rodas situâcija, ka fiskâlie çdieni lielveikalâ ir atvienoti vai dzîvo neveiksmi, mçs varam paziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret îpaðnieku. Tâdçjâdi viòð saskaras ar ïoti lielu finansiâlu sodu un bieþi vien pat tiesu.Fiskâlâs ierîces arî uzskata, ka darba devçji uzrauga uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs darîjâm naudu. Pateicoties tam, mçs varam brîvi pârbaudît, vai kâds no mûsu darbiniekiem zog mûsu naudu vai vienkârði vai mûsu problçma ir laba.

Labi kases aparâti