Matu viioaina frizura

Mana mâsa ïoti ïoti mîl spçlçt ar matiem, turklât jûs varat nepârtraukti insultçt matus un íemmçt tos. Protams, tiek absorbçts, ka, lai viss izskatîtos perfekti, var uzlabot vienu pîti seðas reizes, reizçm liekot uz matu sukas ierîcçm vai piespraudes. Viòð mîl skolas brilles un izpilda viòus. Viòas galîgais radîjums, Princess Joker, bija arî oriìinâls, un viòai bija jâbût perfektai frizûrai un apìçrbam. Agri no rîta mana mâte bija dedzinâjusi desmitiem lentes ar tiem pievienotâm lentçm. Vçlâk ðis lielisks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es izskatîðos istabâs labâk ... un tâ sâkâs. Arî stundu modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ svarîga karaliene. Tikai kâ aristokrâtu viesi diezgan âtri mainîja prâtu. Neizveidojot ar tagadni, ka jau vairâk nekâ divas stundas ir pagâjuðas no izpildîjuma sâkuma lîdz izstâdei. Pçkðòi ... pilnîgi izmainîja vîziju, un viòas stilâ tâ skançja daudz, piemçram, "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par princesi, kas ir daudz no viòas". Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus brîvâ kokâ. Par laimi, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir notikums, kas apvieno matus, un tajâ paðâ laikâ tas bija ïoti gluds. Savu mâti, no otras puses, es vçlçjos pavadît kâdu laiku citâ.