Matus uzvilkt uz saniem

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat to izdarît ar porâm, kâ arî íemmçt matus. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatâs krâðòs, viòa var vienu reizi pît piecas reizes, reizçm pievienojot matu aksesuârus vai saspieþot to. Viòam visvairâk patîk skolas priekðnesumi, un viòi viòus izturas. Viòas jaunâ loma kâ skandâla karaliene bija jautra, bet es gribçtu lielisku frizûru un drçbes. Sâkumâ Mama viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem pievienotâm lentçm. Tad ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne atkal. Jâ, es to darîðu pârvaldîtajos matos ... un tas sâkâs. Pusstunda overclocking un rakstiski. Viòa izskatîjâs jauka kâ lieliska princese. Tomçr, kad viòa ir ar sabojâtâm meitençm, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Nav pieòemts, ka ir pagâjuðas apmçram divas stundas kopð darbîbas sâkðanas. Negaidîti ... tâ pilnîbâ mainîja ideju, un tâs valodâ tâ izklausîjâs vçl vairâk, piemçram, "nieeee, es negribu, kurâ es neatceros princese, kas ir viòas kalpone." Viòa sev jautâja jaunu frizûru, viòas mati sasaistîjâs ar vaïçju koku. Protams, kâ jau iepriekð teica, mums tagad ir spçja pulçt matus, ðoreiz tâ ïoti âtri gâja. Viòas vecâks no kâda nâkamâ un daþu minûðu laikâ bija pabeigts.

Man Pride

Matu sprâdzes meitençm