Mauopolska rathotne

Viena no obligâtajâm lietâm, kas katrai raþotnei ir jârûpçjas, ir plânot piemçrotu, efektîvu un pieredzçjuðu veidu, kâ pasargât vidi no piesâròojuma, kas varçtu nonâkt vietâ ar dûmiem. Katrs raþoðanas veikals, kura darbîba rada risku radît delikâtu un bîstamu labas veselîbas apsvçrumu dçï, kas ir tâ sauktâs rûpnieciskie atkritumi ir nepiecieðami, lai uzstâdîtu piemçrotu aizsargaprîkojumu, kas nodroðina efektîvu putekïu savâkðanas sistçmu.

Putekïu nosûkðanas sistçmas sastâv no robeþâm starp bîstamo vielu izolâciju, pirmkârt, galvenokârt putekïiem un toksiskâm gâzçm, kas atrodas izplûdes gâzçs, un novçrðot to iekïûðanu atmosfçrâ. Ðajâ plânâ tiek izmantoti specializçti rûpnieciskie putekïu savâcçji. Tajos ir îpaði filtri, kas aizòem delikâtus un nevçlamus materiâlus, aizòemot konteineru, kas tiek patçrçts pçdçjâ traukâ, kura saturs ir pakïauts speciâlai apglabâðanai, bez kaitîgiem traucçjumiem dabiskajâ grupâ. Rûpnieciskâ attîrîðanas sistçma aizsargâ gan vidi, bloíçjot indîgus putekïus un dzinumus gaisâ, kad mâju, gan mâju, kurâ darbinieki iznâk. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma nodroðinâs pilnîgu uzticîbu un higiçnu darbâ. Ðî stila visnoderîgâkâ funkcija ir uzglabât gaisu pret ârkârtîgi kaitîga oglekïa dioksîda iekïûðanu. Lai efektîvi risinâtu emisijas, putekïu nosûkðanas sistçma izmanto tâ saukto fenomenu kriogçze, ko viòð saòem, radikâli dzesçjot gâzi. Tomçr pirmajâ daïâ dûmgâzçm jâbût saspiestâm un atdzesçtâm, lai oglekïa dioksîds tiktu atdalîts no gâzes.