Musdieniga virtuve apvienota ar dzivojamo istabu

Mûsdienîga virtuve ir jâorganizç daudzâs jaunâs maðînâs, ierîcçs un citos piederumos. Pamatiekârtas vairs nav saistîtas tikai ar ledusskapi vai krâsni. Turklât mums ir virtuve & nbsp; virtuve, piemçram, mikroviïòu krâsns, tosteris, trauku mazgâjamâ maðîna un cita nosûcçja pârsegs. Tomçr tie joprojâm ir ïoti populâri tradicionâlie un mehâniskie gaïas vilki.

Izvçlçtajâs mâjâs parasti tiek izmantoti tie, kas kalpo, pateicoties kloíim, kuru mçs pieprasâm manuâli. Tomçr mûsdienâs jauda tiek izmantota elektrîbai, kurai nav nepiecieðams izmantot spçku. Viss notiek ðodien, lai atvieglotu un paâtrinâtu cilvçka darbu. Daþreiz man ðíiet, ka raþotâji cenðas padarît mûs slinks ar visiem ðiem uzlabojumiem. Mçs atstâjam daudzas darbîbas, jo rîki dara visu mums. Vienâ brîdî mums bûs problçmas ar trauku mazgâðanu, jo tas arî padara mûs par trauku mazgâjamo maðînu. Mçs sâksim pârmest pârpalikumus, kas stâv uz plâksnçm, mçs nevarçsim kaut ko samazinât bez profesionâlu griezçju izmantoðanas. Viss tiks samazinâts lîdz vienkârðâkajâm aktivitâtçm, piemçram, ievietot, noòemt, ieliet, utt. Tâ ir tâs paðas vçrtîbas, jo jaunajos laikos tâs ir piepildîtas ar aizòemtajâm lietâm un vienkârði nav laika ðâdâm lietâm. & nbsp; Tas ir ârkârtîgi augsts objekts. Viss ir uzbûvçts dzîvot, neviens neraizçjas par neko. Daþreiz man ðíiet, ka poïu senèi un vecmâmiòas atcerçjâs daudz çrtâk. Viòu virtuves nebija tik sareþìîtas. Bija pietiekami, lai bûtu liela flîþu plîts un vairâki instrumenti, un arî brînumi, ko mçs joprojâm atceramies ar Polijas jaunieðu gadu papildinâjumu. Ciematos vecâka gadagâjuma mâjâs mçs varam atrast ðâdas krâsnis, kas parasti ir rezidenti. Viòi neatpaliek no jaunâkajâm tendencçm. Daþi vienkârði to nevar atïauties. Jaunâkajai tehnoloìijai, rîkiem arî vajadzçtu bût, ka tâ cena var bût diezgan augsta un attur potenciâlo klientu. Tam var bût arî pretçja peïòa, un klients, redzot cenu, iegâdâs ðo preci, jo, iespçjams, viòam ðíiet, ka ðî vçrtîba ir skaista.