Neaugliba un vairogdziedzeris

Cilvçku neauglîbu galvenokârt izraisa maza spermatozoîdu kustîba, zema spermas kvalitâte vai dzimumorgânu traumas. Visbieþâk neauglîba ir zemas spermas kvalitâtes rezultâts, t.i., samazinâts spermatozoîdu skaits (mazâks par 20 miljoniem 1 ml vai samazinâta mobilitâte.

To ietekmç, cita starpâ seksuâli transmisîvâs slimîbas un sçklinieku pârkarðana (bieþa saunas, mazo un vçjaro apakðveïu izmantoðana. Daþreiz neauglîbu izraisa sçklinieku vai sçklinieku bojâjumi infekcijas vai traumas rezultâtâ. Daþreiz tas izraisa nobrieduðu spermu trûkumu sçklâs un daþreiz pat pilnîgu neauglîbu. Ir arî sirds slimîbas, nieru un plauðu slimîbas, kas var ietekmçt dzimstîbu.

VarikosetteVarikosette - Palīdzība smagām kājām un varikozām vēnām efektīva krēma formā!

ârstçðanaPirmais solis vîrieðu neauglîbas ârstçðanâ ir dzîvesveida maiòa. Tas noteikti palîdzçs ar finansiâlu darbîbu un narkotiku, piemçram, alkohola, atteikðanos. Spermas stâvokli pozitîvi ietekmç zema tauku satura diçta, lielie nudeïi un dârzeòi un A vitamîna pievienoðana íermenim C. Ja neauglîba ir hormonâlo traucçjumu rezultâts, pacientam tiek pieðíirti hormoni. Daþos gadîjumos, kad darbojas, tiek traucçta vada defektu raðanâs.

CçloòiNeauglîba var bût un ìençtisks pamats. Ir vçrts veikt tâdu paðu aprûpi, jo îpaði, ja sieviete pçc kârtas sasniedza vairâkus aborts. Bieþi auglîbas samazinâðanâs rodas no kromosomu novirzçm. Tâ ir arî cistiskâs fibrozes gçna paðreizçjâ kategorija. Iespçjams, ka pastâv neauglîbas cçlonis un cûku ceïoðana. Ðî bçrnîbas slimîba jauniem zçniem var bût îpaði bîstama. Tiklîdz 1/3 vîrieðu pçc dzimumgatavîbas, var rasties sçklinieku iekaisuma tûska, kas var ietvert neauglîbu. Seksuâli transmisîvâs slimîbas ir tikpat sliktas. Chlamydia trachomatis vai Mycoplasma hominis izraisîtâs infekcijas var pat izraisît pastâvîgu neauglîbu.Ir vçrts pievienot arî Kallman sistçmu. Tad tas ir ìençtisks traucçjums, ko nosaka smarþas trûkums vai izzuðana, un daþreiz arî aizkavç pubertâti. Cilvçkiem, kurus skârusi ðî slimîba, ir ïoti mazi sçklinieki, dzimumloceklis un zems testosterona lîmenis. Pacientiem ar sçklinieku platîbu virs 2,5 cm ir norâdîtas operâcijas.