Padu uzocmumu izmaksas

Lielâkâ daïa cilvçku vçlas, lai mûsu uzòçmums bûtu nevis darbs ar cilvçku. Tomçr tikai daþi nolemj uzsâkt savu biznesu - vai nu lîdzekïu trûkuma, idejas vai pat bailes no neveiksmes dçï. Vai kâ uzòçmçjs ir tik smags maizes gabals?

No dizaina lîdz prakseiPirmkârt, mums ir jâizlemj, kuru nozari mçs vçlamies darboties. Nu, kad mçs ar viòu sazinâjâmies, piemçram, ar darbu. Ideâlâ gadîjumâ, ja mçs pâròemam savu biznesu, mçs saòemam gandrîz mierîgus un mierîgus padomus un pieredzi. Ir vçrts ievçrot tirgus vajadzîbas, apsekojumus un problçmas nâkotnç.Nâkamais solis ir atrast lîdzekïus, lai atvçrtu uzòçmumu. Mçs vismazâk riskçjam, ieguldot privâtâs naudas lîdzekïus, bet, ja mums nebûs pietiekami daudz, mçs varam pieòemt aizdevumu. Daudzas sievietes izmanto un ES finansç cita uzòçmuma tiesîbas. Subsîdiju kopums parasti svârstâs no daþiem lîdz vairâkiem desmiti zlotu un apstâkïi, kâdos tie tiek atzîti no paðreizçjâs programmas.

formalitâtesSpçles, kurâm jau ir gatavs biznesa plâns un nodroðinâta nauda, var reìistrçt uzòçmumu. Ðajâ plânâ mçs ejam uz nopietnu pilsçtas vai paðvaldîbas biroju un mçs izpildâm ðo pieteikumu. Informâcija, kas mums jâsniedz, ir jûsu personîgâ rîcîbspçja (adrese, PESEL numurs, personas apliecîbas numurs, zinâmâs iestâdes (nosaukums, galvenâ biroja adrese un / vai sarakste un jûsu uzòçmuma priekðmets. Ðo formalitâðu iegûðana mums nevajadzçtu bût pâris stundâm.

Mçs pçrkam aprîkojumuJau reìistrâcijas valstî mums ir jânosaka, kâdas mçbeles mums bûs nepiecieðamas. Iemesls ir fiskâlais kases aparâts, kam jâbût katram uzòçmçjam. Viòas likmes svârstâs no daþiem simtiem lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu. Lçti kases aparâtiem parasti ir mazâk atmiòas un ierobeþotas funkcijas. Tomçr daþos iesâcçju uzòçmumos ðie mînusi var bût arî plusi - nevienam nav vajadzîgs fiskâlais kases aparâts no plaða plaukta, turklât daudzlîmeòu instrukciju rokasgrâmata par sareþìîtu trauku ir tas, ko jûtas jaunais uzòçmçjs.

Katra notikuma pamatâ ir noderîga programma un pastâvîga darbîba. Pçc sâkotnçjo tematu iznâkðanas noteikti nâks vairâk, bet ðâdâ veidâ uzòçmçjs var tos risinât bez jebkâdâm problçmâm.