Pardodanas uzskaites starpiba

Lîdz 2013. gada sâkumam tika ieviests pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus. Likuma noteikumi attiecas uz uzòçmçjiem, kas piedâvâ palîdzîbu un pârdod produktus, izòemot lauksaimniekus. Vairumam uzòçmumu (piemçram, frizieris, ârsts vai mehâniíis ir pienâkums uzstâdît un izmantot kases aparâtus pârdoðanas ierakstu izpratnç.

Par kâzâm tas pats neuzsâk nekâdu uzòçmçju, kurð nekâdâ gadîjumâ nepârsniedz likumdevçja noteikto privâtpersonu pârdoðanas limitu, kas paðreizçjos tiesîbu aktos ir nostiprinâts 20 000 poïu zlotu lîmenî. Turklât, neuzstâdot ðo formu, fakts paliek, vai uzòçmçjs tikko sâk uzòçmçjdarbîbu, vai arî ðî enerìija ir aizkavçjusies 10 gadus. Pçc likumâ noteiktâs summas pârsniegðanas uzòçmçjam ir pienâkums reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtus vai kases aparâtus, kuriem draud sods un sankcijas.

Daudzi investori un vçlas bût uzòçmçji baidâs pirkt kases aparâtu. Ðî problçma ir ðíebinoða un, saskaòâ ar tautas viedokli, valsts institûciju uzraudzîba uzòçmuma bûvniecîbas beigâs, no kuras cita starpâ ir atkarîgs arî valsts budþets. Situâcija ir pavisam pretçja, jo fiskâlajam kasei var bût nozîmîga loma kvalitâtes uzlaboðanâ un darba apjoma samazinâðanâ. Pirms iegâdâties pirmo kases aparâtu, ir vçrts iegût priekðstatu par daþâdiem modeïiem un to cenâm (piemçram, ievadot paroli meklçtâjprogrammâ, jo katrs vadîtâjs meklçs citas funkcijas saistîbâ ar uzòçmumu.

Pirms mçs veicam kases aparâta iegâdi, ka man jâreìistrç kases aparâtâ, tieði uzòçmçjdarbîbas gada skaitïos ir ïoti rûpîgi jâreìistrç preèu un pakalpojumu pârdoðana privâtu uzòçmumu darbam. . Mums vajadzçtu bût slims arî par to, ka pilnîgi jauni modeïi ir veidot rçíinus par privâtpersonu darbu un pilnîgi atðíirîgi gadîjumos, kad pârdoðana nav izrakstîta. Svarîgâkâ loma ir ienâkoðajiem pârskaitîjumiem, lai skaidri norâdîtu, ko tie rada, pievienojot rçíinu vai pasûtîjuma numuru un sniedzot labu sniegto pakalpojumu vai materiâla aprakstu.