Partikas parstradatajs kada jauda

Pasaule ir visi jaunie veidi, ar citâm pazîmçm, prasmçm vai dabu, arî lielâ mçrâ pateicoties tam, viss kaut kâ pârklâjas, un, ðíiet, mçs varam rîkoties pçdçjâ ârkârtîgi sareþìîtâ iekârtâ, kas aug.

Iedomâjieties, kad visi ir gudri un analîtiski, piemçram, Einðteins. Lai gan bûtu daudz interesantu diskusiju, visuma likumi bûtu ïoti çdami, bet, visticamâk, visi drîz beigsies lîdz nâvei. Tas nebija maiznieki, pienotavas vai veikalnieki.

Ðâda vîrieðu daudzveidîba ir obligâta un ïauj ikvienam atrast savu nozîmi ðajâ plançtâ. Protams, tâ kâ ne visi ir pasaules slaveni sportisti, protams, ne visi var dzîvot uzòçmçjs, kurð atver citu uzòçmumu un neskaitâs ðajâ sliktâ. Daþiem cilvçkiem ir tendence spçlçt spçkus, daþiem ir lînija uz veikalu, un viòiem nevajadzçtu iedalît draudzîbâ un trûkumos, bet gan tâpçc, ka viòi strâdâ.

Viss pârklâjas un laika posmâ nebija nekâdas daïas, lai darbotos, ja ne cilvçki ap to, kas veiktu ðíietami triviâlas darbîbas. Apskatîsim, piemçram, uzòçmuma direktoru. Viòð nebûtu òçmis enerìiju no rîta pçc kafijas dzerðanas un brokastu çdinâðanas, ja viòð iepriekð nebûtu savâcis kafijas pupiòas, viòð neizaudzinâja câïus, viòð neraþoja produktus, viòð nedeva viòiem uzòçmçjdarbîbu un viòð tos nepârdeva. Tas nebija efektîvs veids, kâ vadît uzòçmumu, ja kâds viòam nepalîdzçja izgudrot programmu uzòçmuma vai cilvçkkapitâla sistçmas vadîðanai. Viòð nebûtu mierîgs pçc izaicinâjumu dienas, ja galdnieks nestrâdâja koksni, lai izveidotu çrtu gultu.

Tas ir ïoti bieþi sastopams piemçrs, bet tas liecina, ka, tâ kâ daudzi no mums ir atkarîgi no izòçmuma, arî daudz âtras taktikas trûkums otrâs rakstzîmes pazemina tâ sociâlâ statusa dçï. Un jâatceras, ka laime ir ritoðâ un viss var mainîties. Tâdçjâdi, un cilvçkiem vajadzçtu cits cits cienît.